Thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân

Bằng cách sử dụng Chính sách bảo mật này, với tư cách là người dùng của nền tảng "Ngày doanh nghiệp tư nhân" tại www.denpodnikani.cz ("Nền tảng"), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân và dữ liệu khác của MAKRO Cash & Carry ČR sro, có trụ sở tại Jeremiášova 1249/7 , 155 00 Praha 5, IČ: 26450691, đã đăng ký trong Sổ đăng ký thương mại do Toà án thành phố ở Prague, Mục C, File 83051 ("Nhà cung cấp") lưu giữ. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các chính sách bảo vệ dữ liệu này theo thời gian nếu cần thiết hoặc hợp lý. Về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, như được sửa đổi ("Đạo luật"), sẽ được áp dụng, miễn là tất cả việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện theo các điều kiện quy định trong Đạo luật. Bạn có thể tìm thấy từ ngữ hoàn chỉnh tại đây: https://view.publitas.com/makro-dokumenty/dsp-oznameni-o-ochrane-udaju/page/1