Các khía cạnh pháp lý

Công ty MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để cung cấp thông tin và dữ liệu chính xác và đầy đủ trên trang web này. Công ty MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. nhưng không chịu trách nhiệm hoặc đảm bảo rằng những thông tin được cung cấp trên trang web này là mới nhất, chính xác và / hoặc hoàn tất. Điều tương tự cũng áp dụng cho tất cả các liên kết đến các trang web khác liên kết đến các trang này. Công ty MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web mà người dùng nhận được thông qua các liên kết bên ngoài này. Công ty MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. bảo lưu quyền sửa đổi và bổ sung thông tin được cung cấp mà không cần thông báo trước. Nội dung của MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. phải bảo vệ bản quyền. Sao chép thông tin hoặc dữ liệu, đặc biệt là việc sử dụng các văn bản, văn bản hay tài liệu đồ họa là tùy thuộc vào sự chấp thuận trước bằng văn bản của Makro Cash & Carry ČR Ltd. Mọi thông tin hoặc dữ liệu, việc sử dụng chúng và công bố trên trang web của Makro Cash & Carry ČR TNHH và tất cả các hoạt động liên quan, hậu quả hoặc bỏ sót thông tin của nó sẽ được điều chỉnh độc quyền bởi pháp luật Séc. Địa điểm giao hàng và thẩm quyền độc quyền với thẩm quyền địa phương là Praha. Công ty Makro Cash & Carry ČR s.r.o. và quản trị viên của trang web này có quyền vào bất kỳ thời gian chặn truy cập cho người dùng vi phạm đạo đức Internet. MAKRO Cash & Carry CR s.r.o. Trụ sở: Jeremiah 1249/7, 155 80 Praha, Cộng hòa Séc ID: 26450691, công ty được đăng ký trong Sổ đăng ký thương mại tại Tòa án thành phố Praha, Mục C, File Số:. 83.051 ID thuế: CZ26450691 Chịu trách nhiệm nội dung: Makro Cash & Carry ČR Ltd. Người liên hệ: Romana Nýdrle Giám đốc Truyền thông Doanh nghiệp MAKRO Cash & Carry CR s.r.o. Điện thoại: +420 251 111 112 Fax: +420 251 111 150 E-mail: romana.nydrle@makro.cz Tại đây bạn có thể tìm thấy địa chỉ liên hệ cho các trung tâm khách hàng cá nhân: https://www.makro.com/prodejny