Uslovi korišćenja

1. Obim. 1.1. Ovi opšti uslovi korišćenja ("Uslovi korišćenja") primenjuju se za učešće na Platformi Dana sopstvenog poslovanja ("Platforma") [...] ("Pružalac usluga") od strane registrovanih kompanija u skladu sa važećim propisima Republike Srbije ("Korisnik"). 1.2. Verzija Uslova korišćenja koja je važeća u trenutku registracije primenjuje se na ugovorni odnos sa Pružaocem usluga. Ukoliko Pružalac usluga ažurira uslove korišćenja u periodu između jedne godine i naredne, Pružalac usluga će od Korisnika tražiti da se složi sa novim Uslovima korišćenja kada se Korisnik registruje za učešće naredne godine. Ovi Uslovi korišćenja primenjuju se isključivo, a neusaglašeni ili odstupajući uslovi i odredbe Korisnika neće se primenjivati, a Pružalac usluga ovim putem izjavljuje da ne prihvata primenu takvih uslova i odredbi. 2. Svrha Platforme. 2.1. Pružalac usluga koristi Platformu za promovisanje Međunarodnog Dana sopstvenog poslovanja ("OBD"). Korisnici imaju mogućnost da promovišu posebne ponude na Platformi za OBD i obezbede informacije, linkove ka eksternom sadržaju i druge podatke (zajedno "Sadržaj treće strane"). Potrošači mogu koristiti Platformu da se informišu o relevantnom Sadržaju treće strane na svom području. 2.2. Pored Korisnika, i Potrošači imaju pristup Platformi. Registracija na Platformu nije moguća za Potrošače. 3. Registracija. 3.1. Korisnici moraju da obezbede neophodne informacije koje su zatražene tokom procesa prijavljivanja prilikom registracije na Platformi. 3.2. Uspešna registracija biće potvrđena od strane Pružaoca usluga. Pružalac usluga ima diskreciono pravo pri odlučivanju o prijemu Korisnika na Platformu. 3.3. Nije obavezno biti klijent Metroa da bi se izvršila registracija. 4. Troškovi. Registracija i korišćenje Platforme su besplatni. 5. Obaveze Korisnika. 5.1. Korisnik je dužan da ažurira i - ako je potrebno - ispravlja svoje informacije i ponude u redovnim vremenskim intervalima, te da se pridržava važećih zakonskih ili pravno obavezujućih odredbi. 5.2. Korisnik će navesti kontakt osobu za komunikaciju između Pružaoca usluga i Korisnika. Ova kontakt osoba Pružaocu usluga tokom procesa prijave mora obezbediti važeću e-mail adresu. 5.3. Pored Sadržaja treće strane, Korisniku je dozvoljeno da promoviše OBD samo promotivnim materijalima koje mu obezbedi Pružalac usluga ili druga kompanija iz Metro Grupe. 5.4. Korisniku nije dozvoljeno da instalira ili obezbeđuje tehničke programe, delove programa, skripte ili druge podatke bilo koje vrste, uključujući viruse, trojance, druge zlonamerne kodove, kolačiće, flash-kolačiće ili piksele za praćenje, Sadržaja treće strane ili u vezi sa njim u vezi sa Sadržajem treće strane ili na drugi način (zajedno "Nedozvoljene tehnologije"). Korisnik garantuje da će obezbedi da Sadržaj treće strane bude bez Nedozvoljenih tehnologija. 5.5. Korisnik će se pridržavati važećih zakona prilikom korišćenja Platforme i pružanja Sadržaja treće strane. Korisnik će naročito postupati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o zaštiti konkurencije, Zakona o autorskim i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Zakona o trgovini, kao i propisa o bezbednosti hrane.. 5.6. Korisnik će osloboditi od odgovornosti Pružaoca usluga i zaštititi ga od bilo kakvog zahteva trećih strana protiv Pružaoca usluga koji se odnosi na i/ili koji proizilazi iz povreda prava od strane Korisnika. 6. Prava Pružaoca usluga. 6.1. Pružalac usluga ima pravo da Korisniku ograniči pristup Platformi ako Korisnik prekrši bilo koju svoju obavezu koja proizilazi iz člana 5. Pružalac usluga će odmah obavestiti Korisnika o takvom ograničenju. Ova odredba ne utiče na primenu člana 6.2. 6.2. Pružalac usluga ima pravo da ukine Korisniku pristup bez prethodne najave i da obriše sav Sadržaj treće strane postavljen od strane Korisnika ako Korisnik krši svoje obaveze koje proizilaze iz člana 5, namerno i više puta. Prethodna odredba se primenjuje i ako je povreda Korisnikovih obaveza značajna i/ili postoji rizik od značajne štete. 7. Odgovornost za Sadržaj treće strane. 7.1. Pružalac usluga nije odgovoran za Sadržaj treće strane. Posebno, Pružalac usluga ne garantuje da je Sadržaj treće strane istinit i/ili ispunjava određenu svrhu ili može služiti takvoj svrsi. 7.2. Sadržaj koji pruža Pružalac usluga je izričito označen kao sopstveni sadržaj. 7.3. Beneficijari, a posebno imaoci autorskih prava, prava na zaštitu žiga ili drugih imovinskih prava, mogu prijaviti i podneti zahtev za uklanjanje Sadržaja treće strane koji krši njihova prava. Korisnici mogu informisati Pružaoca usluga o ilegalnoj upotrebi Platforme u bilo kom trenutku (kontakt). Ovo uključuje upotrebu lažnih izjava u vezi sa identitetom Korisnika ili njihove kompanije (krađa identiteta). 7.4. Pružalac usluga ima pravo da odmah ukloni takav Sadržaj treće strane ako je očigledno nelegalan i/ili postoji rizik da se može pojaviti znatna šteta za Pružaoca usluga ukoliko Sadržaj treće strane ne bude uklonjen. Pogođeni Korisnik može dokazati zakonitost Sadržaja treće strane Pružaocu usluga kako bi ovaj sadržaj i dalje ili ponovo bio objavljen na Platformi. 8. Trajanje ugovora; prekid. 8.1. Pružalac usluga i Korisnik su saglasni da se ugovara upotreba Platforme na neodređeno vreme. Pružalac usluga i Korisnik mogu raskinuti sporazum u skladu sa sledećim: Korisnik ima pravo da raskine sporazum u bilo koje vreme bez prethodne najave. Pružalac usluga ima pravo da raskine sporazum uz otkazni rok od sedam (7) dana .. Pravo na ukidanje pristupa koje proizilazi iz člana 6.2 ostaje nepromenjeno. 8.2. Pružalac usluga ima pravo da ukine Platformu ako je to neophodno ili iz ekonomskih ili zakonskih razloga. 9. Prava korišćenja. 9.1. Korisnik prenosi na Pružaoca usluga, besplatno, neekskluzivno, teritorijalno neograničeno pravo korišćenja svih medija, informacija, logotipa, grafika, fotografija i drugih materijala ("Materijal") koji su obezbeđeni u skladu sa sporazumom za upotrebu na i/ili u vezi sa Platformom. 9.2. Korisnik će osloboditi odgovornosti Pružaoca usluga od svih zahteva trećih strana protiv Pružaoca usluga koji se odnosi na Materijal ili koji proizlaze iz njega. 9.3. Pružalac usluga prenosi Korisniku besplatno, neekskluzivno pravo korišćenja [Aktivacioni paket] za korišćenje na i u vezi sa Platformom. 10. Odgovornost. Pružalac usluga nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizilazi iz ili u vezi sa [Aktivacionim paketom] koji je besplatan i/ili korišćenjem Platforme, osim u slučaju da Pružalac usluga postupa sa namerom ili u slučaju prevare od strane Pružaoca usluga. 11. Pravo na izmenu. Pružalac usluga zadržava pravo da izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja u meri u kojoj je to neophodno za potrebe Pružaoca usluga, a koji na Korisnika ne utiče negativno, u skladu sa načelom savesnosti i poštenja. Ovakve izmene i dopune dostavljaju se Korisnicima od strane Pružaoca usluga u pisanom obliku (npr. e-mail). Izmene i dopune smatraće se prihvaćenim, osim ukoliko Korisnik ne izjavi prigovor u pisanoj formi u roku od mesec dana od dana obaveštenja. Pružalac usluga će ovu posledicu naznačiti u prethodnim informacijama o izmenama i dopunama. Pružalac usluga ima pravo da raskine sporazum ako Korisnik izjavi prigovor. 12. Završne odredbe. 12.1. Za sve pravne sporove između stranaka koji se odnose na i/ili su u vezi sa korišćenjem Platforme primenjuje se isključivo pravo Republike Srbije. 12.2. Isključivo mesto nadležnosti je Beograd. 12.3. U slučaju da pojedinačne odredbe ovih Uslova korišćenja jesu ili postanu nevažeće ili ako se utvrdi da su ovi Uslovi korišćenja ništavi, važnost preostalih odredbi ostaje nepromenjena. Ugovorne strane su obavezne da ugovore važeću odredbu umesto nevažeće odredbe, tako da ona bude što je više moguće u skladu sa ekonomskom svrhom nevažeće odredbe.