Podmienky používania

1. Rozsah pôsobnosti 1.1. Tieto všeobecné podmienky používania (ďalej len „Podmienky používania“) sa uplatňujú na účasť na platforme International Day Of Own Business (Deň súkromného podnikania) (ďalej len „Platforma“) spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“) registrovanými spoločnosťami podľa § 14 nemeckého Občianskeho zákonníka (BGB) (ďalej len „Používateľ“). 1.2. Na zmluvný vzťah s Poskytovateľom sa uplatňujú Podmienky používania platné v čase registrácie. Ak Poskytovateľ nasledujúci rok aktualizuje Podmienky používania, požiada Používateľa, aby pri registrovaní sa na účasť v nasledujúcom roku odsúhlasil nové Podmienky používania. Uplatňujú sa výlučne tieto Podmienky používania, podmienky, ktoré sú s nimi v rozpore alebo odlišné podmienky Používateľa neplatia a Poskytovateľ týmto odmieta uplatňovanie takýchto podmienok. 2. Účel platformy 2.1. Poskytovateľ využíva Platformu ako trh pre International Day Of Own Business (Medzinárodný deň vlastného podnikania) (ďalej len „IDOOB“). Používatelia majú možnosť propagovať špeciálne ponuky na Platforme IDOOB a poskytnúť informácie, odkazy na externý obsah a ďalšie údaje (spoločne ďalej len „Obsah tretích strán“). Spotrebitelia môžu využívať Platformu, aby sa dozvedeli o príslušnom Obsahu tretích strán v oblasti ich pôsobnosti. 2.2. Okrem Používateľov majú prístup na platformu aj spotrebitelia. Spotrebitelia sa nemôžu na Platformu zaregistrovať. 3. Registrácia 3.1. Pred registráciou na Platformu musia Používatelia poskytnúť potrebné informácie požadované počas procesu registrácie. 3.2. Úspešnú registráciu potvrdí Poskytovateľ. O prijatí Používateľov na Platformu rozhodne Poskytovateľ na základe vlastného uváženia. 3.3. Na účely registrácie nie je povinné byť zákazníkom spoločnosti Metro AG. 4. Náklady Registrácia na Platformu a jej využívanie sú bezplatné. 5. Povinnosti Používateľa 5.1. Používateľ je povinný pravidelne aktualizovať a – v prípade potreby – opravovať svoje informácie a ponuky, najmä v súlade s platnými právnymi či právne záväznými ustanoveniami. 5.2. Používateľ musí uviesť meno kontaktnej osoby na účely komunikácie medzi Poskytovateľom a Používateľom. V procese prihlasovania musí táto kontaktná osoba poskytnúť Poskytovateľovi platnú e-mailovú adresu. 5.3. Okrem Obsahu tretích strán môže Používateľ propagovať IDOOB len pomocou propagačného materiálu poskytnutého Poskytovateľom alebo inou spoločnosťou zo skupiny Metro Group. 5.4. Používateľ nesmie inštalovať ani poskytovať technické programy, časti programov, skripty ani iné údaje akéhokoľvek druhu vrátane vírusov, trójskych koní, ďalších škodlivých kódov, súborov cookie, flash-cookie alebo sledovacích pixelov prostredníctvom Obsahu tretích strán alebo v súvislosti s ním, ani žiadnym iným spôsobom (spoločne ďalej len „Zakázané technológie“). Používateľ ručí za poskytovanie Obsahu tretích strán bez Zakázaných technológií. 5.5. Pri využívaní platformy a poskytovaní Obsahu tretích strán musí Používateľ dodržiavať platné právne predpisy. Používateľ sa najmä zaväzuje konať v súlade s ustanoveniami nariadenia o ochrane osobných údajov, zákona o ochrane údajov Spolkovej republiky Nemecko (Bundesdatenschutzgesetz), nemeckého zákona o nekalej hospodárskej súťaži (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), zákona o autorskom práve a ochranných známkach, nemeckého nariadenia o uvádzaní cien (Preisangabeverordnung), ako aj zákona o potravinách. 5.6. Používateľ sa zaväzuje odškodniť Poskytovateľa a chrániť ho pred akýmikoľvek nárokmi tretích osôb voči Poskytovateľovi týkajúcimi sa a/alebo vyplývajúcimi z porušenia práv Používateľom. 6. Práva Poskytovateľa 6.1. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť prístup Používateľa na Platformu, pokiaľ Používateľ poruší niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich z článku 5. Poskytovateľ bezodkladne informuje Používateľa o takomto obmedzení. Odsek 6.2 ostáva nedotknutý. 6.2. Poskytovateľ je oprávnený ukončiť zmluvu s Používateľom bez predchádzajúceho upozornenia a odstrániť všetok Obsah tretích strán vložený Používateľom v prípade, ak Používateľ preukázateľne opakovane poruší svoje povinnosti vyplývajúce z článku 5. To isté platí, ak používateľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti a/alebo ak existuje riziko podstatnej škody. 7. Zodpovednosť za obsah tretích strán 7.1. Poskytovateľ nie je zodpovedný za Obsah tretích strán. Poskytovateľ najmä neručí, že Obsah tretích strán je pravdivý a/alebo spĺňa konkrétny účel alebo môže slúžiť na určitý účel. 7.2. Obsah, ktorý poskytuje Poskytovateľ, je výslovne označený ako vlastný obsah Poskytovateľa. 7.3. Oprávnené osoby, najmä držitelia autorských práv, práv k ochrannej známke alebo iných vlastníckych práv, môžu nahlásiť Obsah tretích strán, ktorý porušuje ich práva, a požiadať o jeho odstránenie. Požívatelia môžu Poskytovateľa kedykoľvek informovať o nezákonnom využívaní Platformy (kontakt). Patrí sem používanie falošných vyhlásenie o totožnosti Používateľa alebo jeho spoločnosti (krádež identity). 7.4. Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstrániť takýto Obsah tretích strán, ak je zrejmé, že je nezákonný, a/alebo ak existuje riziko, že Poskytovateľovi môže vzniknúť podstatná škoda, pokiaľ by takýto Obsah tretích nebol odstránený. Na účely ďalšieho alebo opätovného zverejnenia tohto obsahu na Platforme môže dotknutý Používateľ preukázať Poskytovateľovi zákonnosť tohto Obsahu tretích strán. 8. Doba trvania zmluvy; vypovedanie 8.1. Poskytovateľ a Používateľ uzatvárajú zmluvu o využívaní Platformy na dobu neurčitú. Poskytovateľ a Používateľ môžu vypovedať zmluvu nasledovne: Používateľ je oprávnený vypovedať zmluvu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať zmluvu výpoveďou so sedem (7) dňovou výpovednou lehotou. Právo vypovedať zmluvu vyplývajúce z ods. 6.2 ostáva týmto nedotknuté. 8.2. Poskytovateľ je oprávnený ukončiť Platformu, pokiaľ je to nutné alebo potrebné v dôsledku ekonomických podmienok alebo ak to vyžaduje zákon. 9. Práva na využívanie 9.1. Používateľ prevádza na Poskytovateľa, bez licenčného poplatku, nevýhradne a bez územného obmedzenia, právo využívať všetky médiá, informácie, logá, grafiku, fotografie a ďalší materiál (ďalej len „Materiál“) poskytnuté na základe zmluvy na účely použitia na Platforme a/alebo v súvislosti s ňou. 9.2. Používateľ sa zaväzuje odškodniť Poskytovateľa pred akýmikoľvek nárokmi tretích osôb voči Poskytovateľovi týkajúcimi sa a/alebo vyplývajúcimi z Materiálu. 9.3. Poskytovateľ prevádza na Používateľa, bez licenčného poplatku a nevýhradne, právo na využitie [Aktivačného balíčka] na použitie na Platforme a v súvislosti s ňou. 10. Zodpovednosť Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné škody vzniknuté z [Aktivačného balíčka] poskytnutého zadarmo a/alebo v súvislosti s ním a/alebo v súvislosti s využívaním Platformy s výnimkou prípadu, keď poskytovateľ koná úmyselne, alebo v prípade podvodu zo strany Poskytovateľa. 11. Právo vykonávať zmeny Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky používania v rozsahu primerane potrebnom na účely Poskytovateľa a v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a dobrej viery to nemá na Používateľa nepriaznivý vplyv. Takéto zmeny a doplnenia oznamuje Poskytovateľ Používateľom v textovej forme (napr. e-mailom). Zmeny a doplnky sa považujú za schválené, pokiaľ Používateľ písomne nevznesie námietky do jedného mesiaca od ich oznámenia. Poskytovateľ uvedie tento dôsledok v predbežnej informácii o zmene a doplnení. Ak Používateľ vznesie námietku, Poskytovateľ je oprávnený zmluvu vypovedať. 12. Záverečné ustanovenia 12.1. Na akékoľvek prípadné súdne spory medzi zmluvnými stranami týkajúcimi sa Platformy a/alebo v súvislosti s využívaním Platformy sa uplatňuje výhradne právo Spolkovej republiky Nemecko. 12.2. Zmluva patrí do výlučnej právomoci súdov v […]. Odsek 40, odst. 2 nemeckého Občianskeho súdneho poriadku (ZPO) ostáva týmto nedotknutý. 12.3. V prípade, že jednotlivé ustanovenia týchto Podmienok používania sú alebo sa stanú neplatné alebo sa zistí, že tieto Podmienky používania sú neúplné, platnosť zostávajúcich ustanovení ostáva nedotknutá. Zmluvné strany sú povinné dohodnúť namiesto neplatného ustanovenia platné ustanovenie, ktoré je čo najbližšie k ekonomickému účelu neplatného ustanovenia.