Podmienky používania

1. Rozsah 1.1. Tieto všeobecné podmienky použitia („Podmienky použitia“) platia pre účasť v platforme „Deň súkromného podnikania“ na internetovej adrese www.denpodnikania.sk („platforma“) spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. : 69153/B, oddiel: Sro, („Poskytovateľ“) registrovanými subjektmi platformy („používateľ“). 1.2. Na zmluvný vzťah s poskytovateľom sa použije verzia podmienok používania platná v čase registrácie. Podmienky používania platia výlučne, protichodné alebo odlišné zmluvné podmienky používateľa sa neuplatnia a poskytovateľ použitie takýchto zmluvných podmienok týmto odmieta. 2. Účel platformy 2.1. Poskytovateľ používa platformu za účelom ponuky platformy Deň súkromného podnikania („DSP“) na trhu. Používatelia majú možnosť propagovať na tejto platforme špeciálne ponuky pre DSP a poskytovať informácie, odkazy na externý obsah a ďalšie údaje (spoločne „externý obsah“). Spotrebitelia môžu používať platformu, aby sa dozvedeli o dôležitom externom obsahu vo svojej oblasti. 2.2. Okrem používateľov majú prístup k platforme aj spotrebitelia. Spotrebitelia sa do platformy nemôžu registrovať. 3. Registrácia 3.1. Používatelia musia poskytnúť potrebné informácie, požadované v priebehu prihlasovania pred registráciou do platformy. 3.2. Úspešná registrácia bude potvrdená poskytovateľom. Poskytovateľ podľa svojho vlastného uváženia rozhodne o prijatí používateľov do platformy. 3.3. Na registráciu nie je povinné byť zákazníkom poskytovateľa. 4. Náklady Registrácia do platformy a jej používanie je zadarmo. 5. Povinnosti Používateľa 5.1. Používateľ je povinný svoje informácie a ponuky v prípade potreby pravidelne aktualizovať. Najmä je povinný dodržiavať platné právne a zo zákona záväzné predpisy. 5.2. Používateľ musí uviesť kontaktnú osobu pre komunikáciu medzi poskytovateľom a používateľom. Táto kontaktná osoba musí pri vybavovaní žiadosti poskytnúť poskytovateľovi platnú e-mailovú adresu. 5.3. Používateľ je oprávnený propagovať DSP oddelene od externého obsahu len s propagačnými materiálmi, ktoré poskytol poskytovateľ alebo iná spoločnosť skupiny Metro. 5.4. Používateľ nesmie inštalovať technické programy, programové časti, skripty ani iné údaje akéhokoľvek typu, ani ich mať pripravené na vyhľadávanie, prostredníctvom externého obsahu alebo vzťahujúce sa k externému obsahu alebo inými spôsobmi, vrátane vírusov, trójskych koní, iných škodlivých kódov, súborov flash-cookies alebo sledovacích pixlov (spoločne „zakázané technológie“). Používateľ ručí za poskytnutie externého obsahu bez týchto zakázaných technológií. 5.5. Používateľ bude pri používaní platformy a zostavovaní externého obsahu dodržiavať platné právne predpisy. Používateľ bude najmä konať v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, zákona o ochrane hospodárskej súťaže, autorského zákona , zákona o ochranných známkach, zákona o cenách, zákona o potravinách a pod. 5.6. Používateľ nie je najmä oprávnený dávať k dispozícii, ukladať, šíriť ani odovzdávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje osobnostné práva alebo práva duševného vlastníctva tretích strán, obsahuje falošné alebo zavádzajúce faktické nároky, je výhražný či ohováračný, obscénny, zraňujúci, obťažujúci, rasovo či etnicky urážlivý alebo inak škodlivý, podnecuje nezákonnú činnosť, zobrazuje sexuálne akty, propaguje nezákonné násilie, je diskriminačný vo vzťahu k rase, pohlaviu, farbe pleti, viere, sexuálnej orientácii, invalidite, môže trvale ohroziť pokoj v danej podnikateľskej oblasti alebo je inak nezákonný, ubližuje alebo poškodzuje fyzické osoby alebo zasahuje do vlastníckych alebo iných práv tretích osôb. 5.7. Je zakázané nahrávať obsah, v ktorom je možné identifikovať osoby, a teda narušuje ich osobnostné práva, ak nie je k dispozícii súhlas týchto osôb. 5.8. Používateľ odškodní poskytovateľa a zaistí jeho bezúhonnosť v súvislosti s prípadnými nárokmi tretích strán voči poskytovateľovi, ktoré sa týkajú porušenia práv zo strany používateľa alebo ktoré v súvislosti s týmto porušením vznikli. 6. Práva poskytovateľa 6.1. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť prístup používateľa k platforme, ak používateľ poruší niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich z časti 5. Poskytovateľ je povinný ihneď používateľa o takomto obmedzení informovať. Časť 6.2 zostáva nedotknutá. 6.2. Poskytovateľ je oprávnený ukončiť dohodu na používanie platformy podľa podmienok používania („Dohoda“) s používateľom bez nutnosti oznámenia a vymazať všetok externý obsah používateľa, ak používateľ vedome a opakovane poruší niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich z časti 5. Rovnako ustanovenie predchádzajúcej vety platí aj v prípade, že porušenie povinností používateľa je zásadné alebo existuje riziko podstatnej škody. 7. Zodpovednosť za externý obsah 7.1. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za externý obsah. Poskytovateľ najmä nezaručuje, že je externý obsah pravdivý, v súlade so zákonom, alebo že spĺňa konkrétny účel alebo môže takému účelu slúžiť. 7.2. Obsah, ktorý je poskytovaný poskytovateľom, je výslovne označený ako vlastný obsah. 7.3. Príjemcovia, najmä potom držitelia autorských práv, práv k ochrannej známke alebo iných majetkových práv, môžu nahlásiť externý obsah, ktorý ich práva porušuje, a požadovať jeho odstránenie. Používatelia môžu poskytovateľa kedykoľvek informovať o nelegálnom používaní platformy, a to telefonicky na 0850 123 223 To zahŕňa použitie falošných vyhlásení ohľadom totožnosti používateľa alebo jeho spoločnosti (krádež identity). 7.4. Poskytovateľ je oprávnený ihneď takýto externý obsah odstrániť, ak je zjavne nezákonný alebo ak existuje riziko, že môže dôjsť k podstatným škodám, ak nebude odstránený. Príslušný používateľ môže preukázať legálnosť externého obsahu poskytovateľovi, aby tento obsah mohol ďalej alebo opäť na platforme publikovať. 8. Doba trvania dohody; ukončenie 8.1. Poskytovateľ a používateľ uzatvárajú Dohodu na dobu neurčitú. Poskytovateľ a používateľ môžu Dohodu ukončiť v súlade s nasledujúcim: Používateľ je oprávnený ukončiť Dohodu kedykoľvek, a to písomnou výpoveďou zaslanou poskytovateľovi vo forme e-mailovej správy na adresu info@metro.sk. Poskytovateľ je oprávnený ukončiť Dohodu na základe sedemdňovej (7-dňovej) výpovede zaslanej formou e-mailovej správy na e-mailovú adresu používateľa. Právo ukončiť Dohodu vyplývajúce z časti 6.2 zostáva nedotknuté. 8.2. Poskytovateľ je oprávnený ukončiť Dohodu, ak používateľ odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. 8.3. Poskytovateľ je oprávnený platformu ukončiť, ak je to požadované alebo je to nevyhnutné z dôvodu ekonomických podmienok alebo zo zákona. 9. Práva na používanie 9.1. Používateľ prevádza na Poskytovateľa bezúplatné, nevýhradné, prevoditeľné a územne neobmedzené právo na použitie akéhokoľvek média, informácií, log, grafiky, fotografií alebo iného materiálu („materiály“), ktoré boli poskytnuté na základe Dohody alebo v súvislosti s ňou a to najmä poskytnutého podľa zmluvy o použití a/alebo v súvislosti s Platformou, a to najmä na použitie Materiálov na akýchkoľvek sociálnych médiách, napr. na Facebooku, Twitteri. 9.2. Používateľ sa zaručuje, že je plne právne spôsobilý udeľovať práva v zmysle ods. 9.1. Používateľ odškodní poskytovateľa v súvislosti s prípadnými nárokmi tretích strán voči poskytovateľovi, ktoré sa týkajú týchto materiálov alebo ktoré v súvislosti s nimi vznikli. 9.3. Poskytovateľ prevádza na používateľa bezplatné a nevýhradné právo na použitie aktivačnej súpravy (tzn. najmä grafických materiálov) pre používanie na platforme alebo v jej súvislosti alebo na účely plnej realizácie používateľom Dňa súkromného podnikania v jeho prevádzkarni alebo na jeho sociálnych sieťach. 10. Oznámenie Prijatím týchto Podmienok použitia a poskytnutím e-mailovej adresy pre Platformu získava Poskytovateľ právo použiť e-mailovú adresu Používateľa na zasielanie priamej reklamy na podobný tovar alebo služby. Súčasťou toho je najmä zasielanie oznámení o OBD s príslušnými informáciami o účasti v OBD, t. j. informáciami o spôsobe, ako zlepšiť špeciálne ponuky a pripomienky na aktivity OBD, alebo oznámení o udalostiach v OBD na nasledujúce roky. Používateľ môže proti zasielaniu e-mailov vzniesť kedykoľvek námietku, napr. zaslaním e-mailu na poverenec@metro.sk. 11. Zodpovednosť 11.1. Poskytovateľ zodpovedá za úmysel a vedomú aj nevedomú nedbanlivosť, ako aj za úraz či poškodenie zdravia alebo života. Zodpovednosť za porušenie zmluvných záväzkov z nedbanlivosti, ktorých splnenie v prvom rade umožňuje včasné plnenie zmluvy, ak zmluvný partner pravidelne spolieha alebo môže spoliehať na splnenie tohto záväzku (zásadné záväzky), je obmedzená na bežnú predvídateľnú škodu. Ďalšia náhrada škody a nákladov bez ohľadu na existenciu právnych dôvodov, a to vrátane porušenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy alebo zo zákona, sa vylučuje. 11.2. Poskytovateľ zodpovedá za obsahové a právne chyby Platformy a/alebo Aktivačného balíka iba v prípade, že obsahovú a/alebo právnu chybu podvodne zatají. Zodpovednosť alebo záruka, že Platforma a/alebo Aktivačný balík neobsahujú žiadne obsahové ani právne chyby sa týmto vylučuje. 11.3. Poskytovateľ zodpovedá iba za stratu údajov, ak ich Používateľ ukladá v intervaloch vhodných na ich použitie, ale prinajmenšom raz za deň, v strojovo čitateľnom formáte, a teda zaručuje, že tieto údaje je možné s vynaložením primeraných nákladov obnoviť. V prípade, že nedôjde k vykonaniu zálohy, obmedzuje sa tým zodpovednosť za výdavky nutné na obnovenie údajov z riadnej dátovej zálohy, a škodu spôsobenú stratou aktuálnych dát, ktoré by sa stratili aj v prípade denného zálohovania. 11.4. Akceptáciou týchto Podmienok použitia Používateľ vyhlasuje, že je dostatočne právne spôsobilý na vytvorenie účtu menom uvedeného podniku, ako aj na uverejňovanie špeciálnych ponúk na Platforme pre tento podnik. Používateľ sa zaväzuje Poskytovateľa odškodniť v prípade prípadných škôd vyplývajúcich z chýbajúceho alebo nedostatočného oprávnenia alebo právomoci, a to vrátane nákladov spojených so súdnym konaním. 12. Právo na úpravu Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky používania upravovať alebo dopĺňať v rozsahu primerane potrebnom pre poskytovateľa, pričom používateľ nie je týmto z hľadiska zásady rovnosti alebo dobrej viery nijako negatívne dotknutý. Tieto úpravy a doplnky oznamuje poskytovateľ používateľom v textovej podobe. Úpravy a doplnky budú považované za schválené, ak používateľ do siedmich (7) dní od oznámenia nevznesie písomnú námietku. Poskytovateľ je povinný zodpovedajúcim spôsobom poukázať na okolnosti v predchádzajúcich informáciách o úpravách a doplnkoch. Poskytovateľ je oprávnený ukončiť Dohodu v prípade, že používateľ vznesie námietku. 13. Záverečné ustanovenia. 13.1. Na prípadné právne spory medzi stranami, ktoré sa týkajú používania platformy alebo s ňou súvisiacej dohody o jej používaní či podmienok používania, sa použijú výhradne právne predpisy Slovenskej republiky. 13.2. Miestom výkonu súdnej právomoci je súd príslušný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 13.3. V prípade, že jednotlivé ustanovenia týchto podmienok používania sú alebo sa stanú neplatnými, alebo sa zistí, že tieto podmienky používania nie sú úplné, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá. Zmluvné strany sú povinné dohodnúť sa na platnom ustanovení namiesto ustanovenia neplatného,ktoré sa čo možno najviac približuje ekonomickému účelu neplatného ustanovenia.