Právne aspekty

Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie k tomu, aby na týchto webových stránkach uvádzala iba správne a úplne informácie a dáta. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že informácie poskytnuté na týchto webových stránkach sú aktuálne, presné a/alebo úplné. To isté platí aj pre všetky odkazy na ďalších webových stránkach, na ktoré tieto stránky užívateľa odkazujú. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré sa užívateľ dostane prostredníctvom týchto externých odkazov. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. si vyhradzuje právo upravovať a doplňovať poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Obsah webových stránok spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií či dát, najmä použitia textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. Všetky informácie alebo dáta, ich využitie a zverejnenie na webových stránkach spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o., ako aj všetky súvisiace činnosti, ich dôsledky alebo neuvedenie informácií sa riadi výhradne slovenským právom. Miestom dodania a výhradným súdom s miestnou príslušnosťou je všeobecný súd v zmysle platných právnych predpisov. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. a správca týchto webových stránok si vyhradzujú právo kedykoľvek zablokovať prístup užívateľom, ktorí porušia internetovú etiku. METRO Cash & Carry SR s.r.o. Sídlo: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika IČO: 45952671, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, vložka č.: 69153/B IČ pre DPH: SK2023150701 DIČ: 2023150701 Zodpovednosť za obsah: METRO Cash & Carry SR s.r.o. Kontaktná osoba: Romana Nýdrle manažérka korporátnej komunikácie