Bola pridaná špeciálna ponuka 
Bola pridaná špeciálna ponuka

Zásady ochrany údajov

Týmito zásadami ochrany údajov vás, ako používateľa platformy „Deň súkromného podnikania“ na internetovej adrese www.denpodnikania.sk („platforma“), informujeme o spracovaní osobných údajov a ďalších údajov spoločnosťou METRO Cash & Carry SR, so sídlom Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671, registrovanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 83051 („poskytovateľ“). Vyhradzujeme si právo tieto zásady ochrany údajov priebežne upravovať, ak to bude potrebné alebo dôvodné. V súvislosti s týmito zásadami ochrany údajov sa uplatňujú definície zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení („zákon“) s tým, že akékoľvek zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov bude vykonávané za podmienok uvedených v zákone. 1. Spracovanie osobných údajov a zhromažďovania ďalších údajov Pri návšteve platformy dochádza k spracovaniu určitých technických a osobných údajov (dátum a čas vašej návštevy, IP adresy, typu a verzie prehliadača, operačného systému a webových stránok, ktoré ste navštívili, a odkazujúcej stránky). Ak používate mobilné zariadenie, zhromažďujeme ďalej ID vášho mobilného zariadenia. Počas registračného procesu dochádza navyše aj k spracovaniu vašich osobných údajov, tak ako aj ďalších údajov o vašom podnikateľskom subjekte, ktoré sú uvedené v registračnom formulári na platforme, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje ako je vaše meno a priezvisko, vaša e-mailová adresa, názov vášho podnikateľského subjektu, meno a priezvisko vrátane e-mailovej adresy vašej kontaktnej osoby, ktorej údaje boli na platforme uvedené apod. 2. Účel spracovania údajov Vyššie definované technické údaje používame, aby sme vám boli schopní platformu poskytovať. Vyššie definované osobné údaje spracúvame za účelom vykonania vašej registrácie na platforme a pre prípadnú komunikáciu s vašou kontaktnou osobou na administratívne účely. Vaše osobné údaje ďalej tiež spracúvame na účely aktualizácie vašich osobných údajov, ak už zákazníkom poskytovateľa ste. Ďalej vaše osobné údaje spracúvame na účely pravidelných aktualizácií, ktoré sa týkajú platformy, DSP alebo vášho používateľského účtu. Vaše osobné údaje a údaje o vašom podnikateľskom subjekte ďalej spracúvame aj za účelom ich publikovania v príslušnom rozsahu spolu s vašim externým obsahom, aby sme rozpoznali, že ide o váš externý obsah. 3. Odovzdávanie údajov Vaše osobné údaje odovzdávame tretím stranám iba v prípade, že ide o našu zákonnú povinnosť alebo na základe inej platnej právnej povinnosti. Vaše osobné údaje, tak ako aj údaje o vašom podnikateľskom subjekte, môžu byť spracúvané a odovzdávané aj mimo územia Slovenskej republiky za rovnakých vyššie uvedených podmienok. Vaše osobné údaje, tak ako aj údaje týkajúce sa vášho podnikateľského subjektu je poskytovateľ oprávnený odovzdať a zdieľať s ďalšími spoločnosťami skupiny METRO AG, tak ako aj so zmluvnými partnermi poskytovateľa vrátane prevádzkovateľov sociálnych sietí ako je napríklad Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, Instagram, Pinterest, Vimeo, Snapchat apod., pre vyššie uvedené účely. Okrem vyššie uvedeného žiadne vaše osobné údaje ani údaje týkajúce sa vášho podnikateľského subjektu nezdieľame s tretími stranami. 4. Ďalšie skutočnosti a práva Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov bude vykonávané za podmienok uvedených v zákone. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Vašou registráciou na platforme potvrdzujete, že všetky vami oznámené údaje sú pravdivé. Ďalej potvrdzujete, že došlo správnym spôsobom k poučeniu o vašich právach, a teda beriete na vedomie, že máte práva podľa § 11, 15, 28 a 30 zákona, t. j. predovšetkým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že udelený súhlas môžete bezplatne kedykoľvek poskytovateľovi odvolať, že máte právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich vymazanie, likvidáciu atď. V prípade, že by bolo z vašej strany zistené, že spracovanie poskytnutých osobných údajov je v rozpore s ochrannou súkromného a osobného života (napr. že spracovávané údaje sú nepresné) alebo v rozpore so zákonom, môžete žiadať poskytovateľa o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu. Ak nebude vašej žiadosti vyhovené, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade, že nebudete súhlasiť s ďalším využívaním poskytnutých osobných údajov, môžete kedykoľvek požiadať o vymazanie poskytnutých údajov z databázy zaslaním e-mailu na adresu info@denpodnikania.sk alebo na adresu poskytovateľa. 5. Súbory cookie Poskytovateľ súčasne používateľa informuje, že cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá v IT zariadení používateľa, prostredníctvom ktorého navštevuje platformu a obnovuje sa pri opakovanej návšteve používateľa. Poskytovateľ používa súbory cookie s cieľom zlepšiť a zjednodušiť návštevy platformy používateľa. Poskytovateľ nevyužíva súbory cookie na uloženie údajov či iných osobných údajov používateľa a ani ich neposkytuje tretím stranám. Používateľ ako používateľ webového prehliadača môže súbory cookie vymazať alebo zablokovať pomocou nastavenia príslušného prehliadača. Obmedzenie prístupu poskytovateľa k súborom cookie používateľa je výlučne v kompetencii používateľa, a to prostredníctvom správneho nastavenia internetového prehliadača. Používateľ súhlasí s poskytnutím súborov cookie pre účely poskytovateľa. V Bratislave dne 1.6.2016