Regulamin Dnia Własnego Biznesu 2019

1. Zakres 1.1. Niniejszy ogólny regulamin użytkowania („Regulamin”) obowiązuje w przypadku uczestnictwa zarejestrowanych przedsiębiorców („Użytkownik”) na platformie „Dzień Własnego Biznesu” („Platforma”) prowadzonej przez Makro Cash and Carry Polska S.A., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa („Usługodawca”). 1.2. Do stosunku umownego z Usługodawcą ma zastosowanie wersja Regulaminu obowiązująca w momencie rejestracji. Regulamin obowiązuje na zasadzie wyłącznej, a sprzeczne lub odbiegające od niego warunki Użytkownika nie mają zastosowania a Usługodawca niniejszym odmawia stosowania takich warunków. 2. Cel Platformy 2.1. Usługodawca wykorzystuje Platformę do wprowadzania na rynek wydarzenia pod nazwą „Dzień Własnego Biznesu” („OBD”). Użytkownicy mają możliwość promowania ofert specjalnych na Platformie oraz zamieszczania informacji, odnośników do treści zewnętrznych i innych danych (łącznie zwanych „Treściami Osób Trzecich”). Konsumenci mogą korzystać z Platformy w celu poznania odpowiednich Treści Osób Trzecich w swojej lokalizacji. 2.2. Oprócz Użytkowników do Platformy mają dostęp Konsumenci. Konsumenci nie mają możliwości zarejestrowania się na Platformie. 3. Rejestracja 3.1. Przed rejestracją na Platformie Użytkownicy muszą podać niezbędne informacje wymagane podczas procesu rejestracji. 3.2. Udana rejestracja zostanie potwierdzona przez Usługodawcę. Usługodawca decyduje według własnego uznania o dopuszczeniu Użytkowników do Platformy. 3.3. Fakt bycia klientem METRO/Usługodawcy nie jest warunkiem rejestracji. 4. Koszty Rejestracja na Platformie i jej użytkowanie są bezpłatne. 5. Obowiązki Użytkownika 5.1. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego aktualizowania i – w razie potrzeby – poprawiania swoich danych i ofert, w szczególności w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych lub prawnie wiążących regulacji. 5.2. Użytkownik wyznacza osobę do komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Osoba ta musi podać Usługodawcy w procesie rejestracji prawidłowy adres poczty elektronicznej do kontaktu. 5.3. Oprócz Treści Osób Trzecich Użytkownik może promować OBD wyłącznie za pomocą materiałów promocyjnych dostarczonych przez Usługodawcę lub inną firmę wskazaną przez Usługodawcę. 5.4. Użytkownik nie może instalować ani dostarczać programów technicznych, fragmentów programów, skryptów ani innych danych dowolnego rodzaju, w tym wirusów, koni trojańskich, innych złośliwych kodów, plików cookie, plików flash cookie ani pikseli śledzących za pośrednictwem Treści Osób Trzecich ani w inny sposób (zwanych łącznie „Zakazanymi Technologiami”). Użytkownik gwarantuje, że będzie dostarczać Treści Osób Trzecich wolne od Zakazanych Technologii. 5.5. Korzystając z Platformy i dostarczając Treści Osób Trzecich, Użytkownik powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o znakach towarowych, ustawy o cenach oraz prawa żywnościowego. 5.6. Użytkownik nie może udostępniać, przechowywać, rozpowszechniać ani przekazywać treści naruszających prawa własności osobistej lub intelektualnej osób trzecich, treści zawierających niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd stwierdzenia faktów, gróźb, pomówień, treści, które są obsceniczne, krzywdzące, mają na celu nękanie, są obraźliwe na tle rasowym lub etnicznym lub w inny sposób szkodliwe, jak również treści, które zachęcają do czynów niezgodnych z prawem, treści przedstawiających obrazy aktów seksualnych, treści promujących bezprawną przemoc, treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, kolor skóry, przekonanie, orientację seksualną, niepełnosprawność. Użytkownik nie może udostępniać, przechowywać, rozpowszechniać ani przekazywać treści, które stoją w sprzeczności z zasadami swobody działalności gospodarczej lub które są z innych względów niezgodne z prawem, szkodliwe lub szkodzą osobom fizycznym lub prawnym, naruszają własność lub inne prawa osób trzecich. 5.7. Zabronione jest przesyłanie treści, które umożliwiają identyfikację osób, jeżeli nie wyraziły one zgody i tym samym stanowi to naruszenie ich dóbr osobistych. 5.8. Użytkownik zwalnia Usługodawcę od odpowiedzialności oraz od wszelkich roszczeń osób trzecich wobec Usługodawcy związanych z naruszeniami praw przez Użytkownika oraz/lub wynikających z takich naruszeń. 6. Prawa Usługodawcy 6.1. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostęp Użytkownika do Platformy w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z obowiązków wynikających z punktu 5. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o takim ograniczeniu. Nie ma to wpływu na treść punktu 6.2. 6.2. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez wypowiedzenia i do usunięcia wszelkich Treści Osób Trzecich dostarczonych przez Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik w sposób zawiniony i powtarzający się narusza obowiązki wynikające z punktu 5. To samo dotyczy sytuacji, gdy naruszenie obowiązków przez Użytkownika jest znaczne oraz/lub gdy istnieje ryzyko powstania znacznej szkody. 7. Odpowiedzialność za Treści Osób Trzecich 7.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Osób Trzecich. W szczególności Usługodawca nie zapewnia, że Treści Osób Trzecich są rzetelne i zgodne z prawem oraz/lub spełniają określony cel lub mogą służyć takiemu celowi. 7.2. Treści dostarczone przez Usługodawcę są wyraźnie oznaczone jako treści własne. 7.3. Beneficjenci, w szczególności posiadacze praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych praw własności, mogą zgłaszać i występować z wnioskiem o usunięcie Treści Osób Trzecich, które naruszają ich prawa. Użytkownicy mogą w każdej chwili poinformować Usługodawcę o nielegalnym korzystaniu z Platformy (dzienwlasnegobisnesu@makro.pl). Obejmuje to m.in. wykorzystanie fałszywych oświadczeń dotyczących tożsamości Użytkownika lub jego firmy (kradzież tożsamości). 7.4. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia takich Treści Osób Trzecich, jeśli są one w oczywisty sposób niezgodne z prawem oraz/lub jeśli istnieje ryzyko, że Usługodawca może ponieść jakiekolwiek szkody w przypadku, gdyby treści te nie zostały usunięte. Użytkownik, którego dotyczy taka sytuacja, może udowodnić Usługodawcy zgodność Treści Osób Trzecich z prawem w celu dalszego lub ponownego publikowania tych treści na Platformie. 8. Okres obowiązywania umowy, rozwiązanie Umowy 8.1. Usługodawca i Użytkownik zawierają umowę dotyczącą korzystania z Platformy na czas nieokreślony. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę zgodnie z poniższymi warunkami: Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie bez wypowiedzenia. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia. Prawo do rozwiązania umowy wynikające z punktu 6.2 pozostaje nienaruszone. 8.2. Usługodawca ma prawo przerwać funkcjonowanie Platformy, jeżeli jest to wymagane lub konieczne ze względów ekonomicznych, technicznych lub prawnych. 9. Prawa użytkowania 9.1. Użytkownik przekazuje Usługodawcy nieodpłatne, niewyłączne, zbywalne i terytorialnie nieograniczone prawo do korzystania z wszelkich nośników, informacji, logotypów, grafiki, zdjęć i innych materiałów („Materiały”) udostępnionych na mocy umowy do użytku na Platformie oraz/lub związanych z Platformą, a w szczególności do wykorzystania Materiałów w dowolnych mediach społecznościowych, np. na Facebooku, Twitterze. 9.2. Użytkownik oświadcza, że ma pełną zdolność prawną do udzielenia praw określonych w punkcie 9.1. Użytkownik zwolni Usługodawcę z wszelkich roszczeń osób trzecich wobec Usługodawcy dotyczących lub wynikających z Materiałów. 9.3. Usługodawca przekazuje Użytkownikowi nieodpłatne, niewyłączne prawo do korzystania z Pakietu Aktywacyjnego w celu wykorzystania go na Platformie i w związku z Platformą. 10. Komunikaty Akceptacja niniejszego Regulaminu i podanie na Platformie adresu e-mail oznacza, że Usługodawca może korzystać z adresu e-mail Użytkownika do wysyłania reklamy bezpośredniej związanej z usługami OBD. Obejmuje to, między innymi, wysyłanie komunikatów OBD z istotnymi informacjami związanymi z udziałem w OBD, np. informacjami, w jaki sposób poprawić oferty specjalne oraz przypomnieniami dotyczącymi aktywności OBD czy też powiadomieniami o wydarzeniach OBD w nadchodzących latach. Użytkownik może w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania takich treści reklamowych, np. wysyłając e-mail na adres: dzienwlasnegobisnesu@makro.pl. 11. Odpowiedzialność i zwolnienie z odpowiedzialności 11.1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za umyślne i rażące zaniedbanie, jak również za wynikające ze zwykłego niedbalstwa uszkodzenie ciała, spowodowanie utraty życia lub zdrowia. W każdym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości szkody rzeczywistej. Dalsze dochodzenie odszkodowania za szkody i koszty, bez względu na podstawę prawną, w tym między innymi z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z umowy lub prawa, jest wykluczone. 11.2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe i prawne Platformy i/lub Pakietu Aktywacyjnego tylko wówczas, gdy podstępnie zataił taką wadę materiałową i/lub prawną. Wszelka odpowiedzialność lub gwarancja, że Platforma i/lub Zestaw Aktywacyjny są wolne od wad materiałowych i prawnych jest wyłączona. 11.3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za utratę danych jedynie pod warunkiem, że Użytkownik zapisuje dane w odstępach czasu odpowiednich dla aplikacji, przynajmniej raz dziennie, w formie czytelnej dla urządzeń, tym samym zapewniając, że dane da się odzyskać biorąc pod uwagę rozsądne koszty. Jeżeli takie kopie zapasowe nie zostaną wykonane, spowoduje to ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy do wysokości kosztów, które są konieczne do odzyskania danych z właściwie sporządzonej kopii zapasowej i szkód spowodowanych utratą tych aktualnych danych, które zostałyby utracone pomimo wykonania codziennej kopii zapasowej. 11.4. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza, że posiada zdolność prawną oraz jest należycie umocowany do utworzenia konta w imieniu określonego przedsiębiorcy oraz do publikowania ofert specjalnych na Platformie w jego imieniu. Użytkownik zwalnia Usługodawcę z roszczeń wynikających z wszelkich możliwych szkód powstałych ze względu na brak lub niedostateczne umocowanie lub brak zdolności prawnej, w tym zobowiązuje się do pokrycia kosztów prowadzenia czynności prawnych. 12. Prawo wprowadzania zmian Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w zakresie racjonalnie koniecznym dla Usługodawcy, a Użytkownik nie poniesie szkody zgodnie z zasadą słuszności i zasadą działania w dobrej wierze. O takich zmianach i uzupełnieniach Usługodawca informuje Użytkowników w formie pisemnej, w tym elektronicznej (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail). Zmiany i uzupełnienia uważa się za zatwierdzone, o ile Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu na piśmie w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia. Usługodawca odwołuje się do tego skutku we wcześniejszych informacjach dotyczących zmian i uzupełnień. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy, jeżeli Użytkownik wniesie sprzeciw. 13. Postanowienia końcowe 13.1. Do wszelkich sporów prawnych między Stronami dotyczących Platformy lub związanych z Platformą stosuje się wyłącznie prawo polskie. 13.2. Wyłącznie właściwy do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy. Usługodawca zachowuje również prawo do złożenia pozwu i wszczęcia innych postępowań przed sądem właściwym ze względu na miejsce prowadzonej działalności Użytkownika. 13.3. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu są lub staną się nieważne lub jeżeli niniejszy Regulamin zostanie uznany za niekompletny, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Strony umowy są zobowiązane wówczas do uzgodnienia ważnego postanowienia w miejsce nieważnego tak, aby ważne postanowienie było możliwie jak najbardziej zbliżone do ekonomicznego celu nieważnego postanowienia.