Specjalna oferta została dodana do 
Specjalna oferta została dodana do

Regulamin Dnia Własnego Biznesu 2018

1. Zakres 1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) obowiązuje w przypadku uczestnictwa w wydarzeniu „Dzień Własnego Biznesu”, organizowanym na dedykowanej stronie internetowej („Platforma”), przez MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047354 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 522-000-28-60, REGON: 012775559, kapitał zakładowy 257 068 680,00 zł, kapitał wpłacony 257 068 680,00 zł („Usługodawca”). 1.2. „Dzień Własnego Biznesu” skierowany jest zarówno do Klientów Usługodawcy, jak i przedsiębiorców nie będących Klientami Usługodawcy. Poprzez określenie „Klient” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie zakładów handlowych Usługodawcy, nie będący konsumentem, zarejestrowany w bazie Klientów prowadzonej przez Usługodawcę, którego przedstawicielom została(y) wydana(e) karta(y) Klienta („Użytkownik”). 1.3. Do stosunku umownego z Usługodawcą ma zastosowanie wersja Regulaminu obowiązująca w momencie rejestracji na Platformie. 1.4. Regulamin jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w wydarzeniu „Dzień Własnego Biznesu” i nie są dopuszczalne inne ustalenia w tym zakresie, za wyjątkiem sytuacji zmiany lub uzupełnienia Regulaminu. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny a jedynym wiążącym źródłem zasad uczestnictwa w wydarzeniu „Dzień Własnego Biznesu” jest niniejszy Regulamin. 2. Cel Platformy 2.1. Usługodawca wykorzystuje Platformę do przeprowadzenia wydarzenia „Dzień Własnego Biznesu”. Użytkownicy otrzymują możliwość promowania ofert specjalnych na Platformie oraz zamieszczania informacji i odnośników do treści zewnętrznych i innych danych (łącznie zwanych „Treściami Osób Trzecich”). Konsumenci mogą korzystać z Platformy w celu poznania odpowiednich Treści Osób Trzecich w danej lokalizacji. 2.2. Oprócz Użytkowników do Platformy mają dostęp Konsumenci. Konsumenci nie mają możliwości zarejestrowania się na Platformie. 3. Rejestracja 3.1. Przed rejestracją na Platformie Użytkownicy są zobowiązani podać niezbędne informacje wymagane podczas procesu rejestracji. 3.2. Udana rejestracja zostanie potwierdzona przez Usługodawcę. 3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do decydowania według własnego uznania o dopuszczeniu Użytkowników do Platformy. Fakt posiadania statusu Klienta Usługodawcy nie jest wystarczającym warunkiem rejestracji na Platformie. 4. Koszty Rejestracja na Platformie i jej użytkowanie są bezpłatne. 5. Obowiązki Użytkownika 5.1. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego aktualizowania i – w razie potrzeby – korygowania swoich danych i ofert, w szczególności w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych lub prawnie wiążących regulacji. 5.2. Użytkownik wyznacza osobę do kontaktu w celu komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Osoba ta musi podać Usługodawcy w procesie aplikacyjnym prawidłowy adres poczty elektronicznej. 5.3. Oprócz Treści Osób Trzecich Użytkownik może promować „Dzień Własnego Biznesu” wyłącznie za pomocą materiałów promocyjnych dostarczonych przez Usługodawcę lub inną firmę wskazaną przez Usługodawcę. 5.4. Użytkownik nie może instalować ani dostarczać programów technicznych, fragmentów programów, skryptów ani innych danych dowolnego rodzaju, w tym wirusów, koni trojańskich, innych złośliwych kodów, plików cookie, plików flash cookie ani pikseli śledzących za pośrednictwem Treści Osób Trzecich ani w inny sposób (zwanych łącznie „Zakazanymi Technologiami”). Użytkownik gwarantuje, że będzie dostarczać Treści Osób Trzecich wolne od Zakazanych Technologii. 5.5. Korzystając z Platformy i dostarczając Treści Osób Trzecich, Użytkownik jest zobowiązany postępować zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o znakach towarowych, ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. 5.6. Użytkownik zwalnia Usługodawcę od odpowiedzialności i od wszelkich roszczeń osób trzecich wobec Usługodawcy związanych z naruszeniami praw przez Użytkownika oraz/lub wynikających z takich naruszeń. 6. Prawa Usługodawcy 6.1. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostęp Użytkownika do Platformy w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z obowiązków wynikających z punktu 5. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o takim ograniczeniu. Nie ma to wpływu na treść punktu 6.2. 6.2. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez wypowiedzenia i do usunięcia wszelkich Treści Osób Trzecich dostarczonych przez Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik w sposób zawiniony i/lub powtarzający się narusza obowiązki wynikające z punktu 5. To samo dotyczy sytuacji, gdy naruszenie obowiązków przez Użytkownika jest znaczne oraz/lub gdy istnieje ryzyko powstania znacznej szkody. 7. Odpowiedzialność za Treści Osób Trzecich 7.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Osób Trzecich. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Treści Osób Trzecich są prawdziwe oraz/lub spełniają określony cel lub mogą służyć takiemu celowi. 7.2. Treści dostarczone przez Usługodawcę są wyraźnie oznaczone jako treści własne. 7.3. Beneficjenci, w szczególności posiadacze praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych praw własności, mogą zgłaszać i występować z wnioskiem o usunięcie Treści Osób Trzecich, które naruszają ich prawa. 7.4. Użytkownicy mogą w każdej chwili poinformować Usługodawcę o nielegalnym korzystaniu z Platformy. Obejmuje to m.in. wykorzystanie fałszywych oświadczeń dotyczących tożsamości Użytkownika lub jego firmy (kradzież tożsamości). 7.5. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia Treści Osób Trzecich, jeśli są one w oczywisty sposób niezgodne z prawem oraz/lub jeśli istnieje ryzyko, że Usługodawca może ponieść znaczne szkody w przypadku, gdyby treści te nie zostały usunięte. Użytkownik, którego dotyczy taka sytuacja, jest uprawniony do wykazania Usługodawcy zgodności Treści Osób Trzecich z prawem, w celu dalszego lub ponownego publikowania tych treści na Platformie. 8. Okres obowiązywania umowy, rozwiązanie umowy 8.1. Usługodawca i Użytkownik zawierają umowę dotyczącą korzystania z Platformy na czas nieokreślony. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę zgodnie z poniższymi warunkami: a) Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie bez wypowiedzenia; b) z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2, Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia. 8.2. Usługodawca ma prawo zawiesić lub wstrzymać funkcjonowanie Platformy, jeżeli jest to wymagane lub konieczne ze względów ekonomicznych lub prawnych. 9. Prawa użytkowania 9.1. Użytkownik przekazuje Usługodawcy nieodpłatne, niewyłączne, terytorialnie nieograniczone prawo do korzystania z wszelkich nośników, informacji, logotypów, grafiki, zdjęć i innych materiałów („Materiały”) udostępnionych na mocy umowy do użytku na Platformie oraz/lub związanych z Platformą. 9.2. Użytkownik zwolni Usługodawcę z wszelkich roszczeń osób trzecich wobec Usługodawcy dotyczących lub wynikających z Materiałów. 9.3. Usługodawca przekazuje Użytkownikowi nieodpłatne, niewyłączne prawo do korzystania z Zestawu Aktywacyjnego, w celu wykorzystania go na Platformie i w związku z Platformą. 10. Odpowiedzialność Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia przez Użytkownika Zestawu Aktywacyjnego lub w związku z takim użyciem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z Platformy, z wyjątkiem przypadku, gdy Usługodawca działał umyślnie z zamiarem wyrządzenia szkody Użytkownikowi lub w przypadku oszustwa ze strony Usługodawcy. 11. Prawo wprowadzania zmian 11.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Użytkownika przed dniem dokonania zmiany Regulaminu. 11.2. O takich zmianach lub uzupełnieniach Usługodawca poinformuje Użytkowników w formie tekstowej (np. w wiadomości e-mail). Zmiany lub uzupełnienia uważa się za zatwierdzone, o ile Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu na piśmie w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia. 11.3. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy, jeżeli Użytkownik wniesie sprzeciw. 12. Dane osobowe 12.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. 12.2. Usługodawca będzie przetwarzać podane dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, w szczególności w celu utworzenia i prowadzenia konta Użytkownika na Platformie, obsługi ewentualnych reklamacji oraz zgłoszeń. Usługodawca będzie przetwarzać podane dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przez który należy rozumieć: - cele analityczne lub statystyczne – Usługodawca wykorzystuje je do analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju; - przesyłanie pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem pracowników Usługodawcy treści marketingowych – Usługodawca informuje Użytkownika o ofertach i usługach oraz o rozwijaniu współpracy z Użytkownikami; - obsługę ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności – dochodzenie roszczeń lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami; - ochronę mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie punktów sprzedaży Usługodawcy – poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, Usługodawca będzie kierować do niego treści marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonu a także będzie przesyłać ankiety badania satysfakcji klientów w celu poprawy jakości swoich usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda Użytkownika a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, którym jest informowanie Użytkowników o ofertach i usługach oraz o rozwijaniu współpracy z Użytkownikami. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Usługodawcy przetwarzania podanych danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 12.3. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Usługodawcą lub podwykonawcom w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Użytkowników, w szczególności dostawcom usług i systemów informatycznych, agencjom marketingowym, przewoźnikom, firmom kurierskim i pocztowym, drukarniom, bankom i instytucjom płatniczym, dostawcom usług consultingowych, prawnych, windykacyjnych lub audytowych, podmiotom świadczącym usługi promocji sprzedaży, usługi badania rynku i opinii. 12.4. Usługodawca korzysta również z usług podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność poza terytorium Unii Europejskiej. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Usługodawcą a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniającą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z europejskimi uregulowaniami ochrony danych. 12.5. Podane dane będą przetwarzane do czasu zakończenia bądź ustania współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, chyba że obowiązujące przepisy prawa (np. podatkowego) wymagają od Usługodawcy ich dłuższego przechowywania lub Usługodawca dysponuje inną podstawą prawną uprawniającą go do ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. W przypadku marketingu bezpośredniego (e-mail i/lub telefon) Usługodawca będzie przetwarzać dane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody. 12.6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w tym profilowania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Użytkownika. 12.7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to jej wyrażenie jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie, zawiadamiając o tym Usługodawcę (np. pod adresem email: ochrona.danych@makro.pl lub osobiście w hali MAKRO). Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem wcześniejszych operacji przetwarzania zrealizowanych w oparciu o dotychczasową zgodę. Nieudzielenie lub cofnięcie zgody nie wywiera dla Użytkownika żadnych niekorzystnych konsekwencji. 12.8. Korzystanie z usług Usługodawcy oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy, w tym utworzenie i prowadzenie konta na Platformie. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. 12.9. Podane dane mogą podlegać profilowaniu. Takie przetwarzanie danych ułatwia Usługodawcy lepsze poznanie zainteresowań i potrzeb Użytkownika oraz umożliwia Usługodawcy uwzględnianie tych potrzeb i podejmowanie odpowiednich działań, np. komunikowanie się z Użytkownikiem w sposób zindywidualizowany. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka. 12.10. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę są opisane w „Polityce prywatności” dostępnej na Platformie. 12.11. We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę, w tym wycofaniem zgody, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: ochrona.danych@makro.pl. 13. Postanowienia końcowe 13.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne to nieważność, nieskuteczność lub niewykonalność tych postanowień nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień zawartych w Regulaminie a Strony zobowiązane są stosować postanowienia najbardziej zbliżone do tych obarczonych wadą, oddające charakter umowy i wolę Stron. 13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium RP. 13.3. W przypadku sporów powstałych na tle realizacji umowy, Strony będą dążyć do polubownego ich załatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sporu w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.