Gebruiksvoorwaarden

1. Werkingssfeer. 1.1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op deelname aan het Own Business Day Platform (het “Platform”) van [Makro] (de “Provider”) door de geregistreerde ondernemingen (de “Gebruiker”). 1.2. De versie van de Gebruiksvoorwaarden die geldt op het moment van registratie is van toepassing op de contractuele relatie met de Provider. Alleen de Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing, conflicterende of afwijkende voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing en de Provider weigert hierbij de toepassing daarvan. 2. Doel van het Platform. 2.1. De Provider gebruikt het Platform om het Own Business Day (“OBD”) op de markt te brengen. Gebruikers kunnen speciale aanbiedingen op het Platform promoten voor de IDOOB en informatie, links naar externe content en andere gegevens leveren (samen “Derdencontent”). Consumenten kunnen het Platform gebruiken om kennis te nemen van relevante Derdencontent in hun omgeving. 2.2. Naast Gebruikers hebben ook Consumenten toegang tot het Platform. Consumenten kunnen zich niet registreren voor het Platform. 3. Registratie. 3.1. Voordat ze zich kunnen registreren bij het Platform, dienen Gebruikers de bij het aanmeldproces gevraagd informatie te verstrekken. 3.2. Succesvolle registratie wordt door de Provider bevestigd. De Provider bepaalt naar eigen goeddunken welke Gebruikers op het Platform worden toegelaten. 3.3. Voor registratie is het niet verplicht om Metro/Makro-klant te zijn. 4. Kosten. Registratie bij en gebruik van het Platform is gratis. 5. Verplichtingen van de Gebruiker. 5.1. De Gebruiker is verplicht om zijn informatie en aanbiedingen regelmatig te actualiseren en - waar nodig - te corrigeren, vooral om te voldoen aan geldende wettelijke (bindende) bepalingen. 5.2. De Gebruiker wijst een contactpersoon aan voor de communicatie tussen de Provider en de Gebruiker. In het aanvraagproces dient deze contactpersoon een geldig e-mailadres op te geven aan de Provider. 5.3. Naast Derdencontent kan de Gebruiker alleen de OBD promoten met door de Provider of een andere onderneming van de Metro Group geleverde reclamemateriaal. 5.4. De Gebruiker mag geen technische programma's, programma-onderdelen, scripts of andere gegevens, ongeacht de soort ervan, waaronder virussen, Trojaanse paarden, andere kwaadaardige codes, Cookies, Flash-Cookies of tracking pixels installeren of leveren via of gerelateerd aan Derdencontent c.q. via andere middelen (gezamenlijk: “Verboden Technologieën”). De Gebruiker garandeert dat Derdencontent zonder Verboden Technologieën wordt geleverd. 5.5. De Gebruiker voldoet aan de toepasselijke wetten bij het gebruik van het Platform en het leveren van Derdencontent. De Gebruiker voldoet in het bijzonder aan het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, de Mededingingswet, de Auteurswet, de Merkenwet, en de Warenwet. 5.6. De Gebruiker onthoudt zich in het bijzonder van het beschikbaar maken, opslaan, verspreiden of overbrengen van content die inbreuk maakt op het persoonlijk of intellectueel eigendomsrecht van derden; die valse of misleidende feitelijke beweringen bevat; die bedreigend, belasterend, obsceen, kwetsend, kwellend, racistisch of etnisch beledigend of anderszins schadelijk is; die illegale activiteiten aanmoedigt; waarin afbeeldingen van seksuele handelingen getoond worden; die onrechtmatig geweld bevordert; die discrimineert op basis van ras, geslacht, huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, handicaps; die de vrede in het bedrijf duurzaam in gevaar kan brengen; of anderszins onwettig is, individuen schaadt of benadeelt, of inbreuk maakt op eigendommen of andere rechten van derden. 5.7. Het is niet toegestaan om content te uploaden waarin personen kunnen worden geïdentificeerd, indien de toestemming van deze personen niet aanwezig is en dit afbreuk doet aan hun persoonlijke rechten. 5.8. De Gebruiker vrijwaart Provider tegen alle vorderingen van derden in verband met en/of ontstaan door het aantasten van rechten door de Gebruiker. 6. Rechten van de Provider. 6.1. De Provider is gerechtigd om de toegang van de Gebruiker tot het Platform te beperken als de Gebruiker zijn verplichtingen ingevolge Art. 5 niet nakomt. De Provider informeert de Gebruiker onmiddellijk over een dergelijke beperking. Het bepaalde in Art. 6 lid 2 blijft onverlet 6.2. De Provider is gerechtigd de overeenkomst met de Gebruiker te beëindigen zonder opzegging en om alle Derdencontent van Gebruiker te verwijderen bij toerekenbare en herhaaldelijke niet-nakoming door Gebruiker van zijn verplichtingen ingevolge Art. 5. Hetzelfde is van toepassing indien de niet-nakoming door de Gebruiker van zijn verplichtingen aanmerkelijk is en/of er een risico van aanmerkelijke schade is. 7. Verantwoordelijkheid voor Derdencontent. 7.1. De Provider is niet verantwoordelijk voor Derdencontent. Meer in het bijzonder behoeft de Provider er niet voor te zorgen dat Derdencontent juist of rechtmatig is en/of aan een bepaald doel voldoet of dat doel dient. 7.2. Door de Provider geleverde Content is uitdrukkelijk aangeduid als eigen content. 7.3. Begunstigden, in het bijzonder degenen bij wie auteursrechten, merkrechten of andere eigendomsrechten berusten, kunnen inbreuk op hun rechten melden en verzoeken om verwijdering van inbreukmakende Derdencontent. Gebruikers kunnen de Provider op ieder moment informeren over illegaal gebruik van het Platform (contact). Dit omvat het gebruik van onjuiste verklaringen over de identiteit van de Gebruiker of zijn bedrijf (identiteitsdiefstal). 7.4. De Provider is gerechtigd om dergelijke Derdencontent onmiddellijk te verwijderen indien het duidelijk illegaal is en/of indien er een risico op aanmerkelijke schade voor Provider is mocht die Derdencontent niet verwijderd worden. De getroffen Gebruiker kan aan de Provider bewijzen dat de Derdencontent wel wettig is, zodat deze content opnieuw of elders op het Platform geplaatst kan krijgen. 8. Duur van de overeenkomst; beëindiging. 8.1. De Provider en de Gebruiker sluiten de overeenkomst voor het gebruik van het Platform voor onbepaalde tijd. De Provider en de Gebruiker kunnen de overeenkomst in overeenstemming met het volgende beëindigen: De Gebruiker mag de overeenkomst te allen tijde beëindigen zonder opzegging. De Provider mag de overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zeven (7) dagen. Het recht tot beëindiging ingevolge Art. 6 lid 2 blijft onverlet. 8.2. De Provider mag het Platform opheffen indien dat op grond van de wet of het economisch klimaat nodig is. 9. Gebruiksrechten. 9.1. De Gebruiker verleent aan de Provider een royaltyvrij, niet-exclusief, overdraagbaar, niet territoriaal beperkt recht op het gebruik van alle media, informatie, logo's, afbeeldingen, foto's en ander materiaal (het “Materiaal”) dat op grond van de overeenkomst is verstrekt voor het gebruik op en/of met betrekking tot het Platform, meer in het bijzonder, voor het gebruik van het Materiaal op socialmediakanalen, zoals Facebook en Twitter. 9.2. De Gebruiker garandeert dat hij volledig wettelijk bevoegd is om de rechten als uitgezet in Art. 9 lid 1 te verlenen. De Gebruiker vrijwaart de Provider tegen alle vorderingen van derden in verband met of ontstaan door het Materiaal. 9.3. De Provider verleent aan de Gebruiker een royaltyvrij, non-exclusief recht op het gebruik van de Activatiekit ten behoeve van het gebruik op en met betrekking tot het Platform. 10. Berichten. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren en een e-mailadres voor het Platform te verstrekken, mag Provider het e-mailadres van de Gebruiker gebruiken voor het versturen van directe reclame voor vergelijkbare goederen of diensten. Hieronder valt onder meer het sturen van OBD-berichten met relevante informatie gekoppeld aan OBD-deelname, bijv. informatie over hoe speciale aanbiedingen kunnen worden verbeterd en herinneringen voor OBD-activiteiten of berichten over OBD-evenementen in de komende jaren. De Gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het sturen van e-mails met reclame, bijv. door een e-mail te sturen naar […]. 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring. 11.1. De Provider is aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid en voor letsel, overlijden en schade aan de gezondheid op grond van gewone nalatigheid. De aansprakelijkheid wegens gewone nalatigheid in de nakoming van contractuele verplichtingen, waarmee nakoming van de overeenkomst in eerste instantie mogelijk wordt gemaakt, waarbij de contractuele partner regelmatig vertrouwt op en mag vertrouwen op nakoming van een dergelijke verplichtingen (hoofdverplichtingen) is beperkt tot de typisch voorzienbare schade. Verdere schadevergoeding en vergoeding van kosten, onder welke hoofde van ook, waaronder schending van contractuele of wettelijke verplichtingen, zijn uitgesloten. 11.2. De Provider is alleen aansprakelijk voor materiaalfouten en rechtsgebreken in het Platform en/of de Activatiekit indien de Provider deze valselijk heeft achtergehouden. Aansprakelijkheid of garantie dat het Platform en/of de Activatiekit vrij zijn van materiaalfouten en rechtsgebreken wordt uitgesloten. 11.3. De Provider is alleen aansprakelijk voor het verlies van gegevens voor zover de Gebruiker deze met voor hun toepassing gepaste tussenpozen opslaat, en wel minimaal één keer per dag, in een machine-leesbare vorm, en de Gebruiker dus garandeert dat deze gegevens tegen redelijke kosten kunnen worden hersteld. Het niet-maken van bedoelde backups beperkt de aansprakelijkheid tot de kosten die nodig zijn voor het herstellen van de gegevens uit een goede gegevensbackup, en de schade veroorzaakt door het verlies van actuele gegevens die ook met een dagelijkse backup verloren zouden zijn gegaan. 11.4. Door acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden verklaart de Gebruiker dat hij voldoende handelingsbekwaam is om een account op naam van het aangewezen bedrijf aan te maken, en om voor dit bedrijf speciale aanbiedingen op het Platform te plaatsen. De Gebruiker vrijwaart de Provider tegen alle mogelijke schade die volgt uit een ontbrekende of ontoereikende volmacht of handelingsbekwaamheid, waaronder de kosten van rechtsgedingen. 12. Recht tot wijziging. De Provider behoudt het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor het doel van de Provider, en de Gebruiker hierdoor niet getroffen wordt op grond van billijkheid en goede trouw. Zulke wijzigingen en aanvullingen worden door de Provider aan Gebruikers in een schriftelijke tekst medegedeeld (bijv. e-mail). Wijzigingen en aanvullingen worden geacht te zijn geaccepteerd tenzij de Gebruiker daar schriftelijk binnen één maand na berichtgeving bezwaar tegen maakt. De Provider verwijst naar dit gevolg in voorafgaande informatie over de wijzigingen en aanvullingen. De Provider mag de overeenkomst beëindigen indien de Gebruiker bezwaar maakt. 13. Slotbepalingen. 13.1. Op alle juridische geschillen tussen partijen met betrekking tot en/of in verband met het gebruik van het Platform is het Nederlands recht exclusief van toepassing. 13.2. De exclusieve plaats van de bevoegde rechter is Amsterdam. 13.3. Indien individuele bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of worden verklaard of incompleet blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De contracterende partijen zijn verplicht om een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling overeen te komen, die het economische doel van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.