ÁSZF

Szerződéses Feltételek I. ELŐZMÉNYEK 1. A METRO Kereskedelmi Kft. (2040, Budaörs, Keleti u. 3. Továbbiakban: METRO) Magánvállalkozók napja alkalmából a 2019. október 8. és 2019. október 13. napja között Magánvállalkozók Napja Kampány kíván folytatni, széleskörű aktivitásokkal (a továbbiakban: „Magánvállalkozók Napja Kampány”), melybe jelen szerződés megkötésével Partnert is be kívánja vonni. 2. Partner a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy részt kíván venni a Magánvállalkozók Napja kampány, az alábbi feltételekkel. II. PARTNER ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYEK ÉS EZEK ELLENTÉTELEZÉSE 1. METRO a Magánvállalkozók Napja Kampánykeretében érvényes METRO vásárlói kártyával rendelkező vásárlói (a továbbiakban: „METRO vásárlók”) számára biztosítani kívánja, hogy a METRO vásárlói kártya felmutatásával a METRO vásárlók a Partner termékeinek megvásárlása, avagy szolgáltatásainak igénybevétele során kedvezményekben részesüljenek a jelen szerződésben meghatározott időtartam alatt és feltételekkel. 2. A Partner által a METRO vásárlók részére felajánlott és biztosított, jelen szerződésben meghatározott kedvezmények ellenében METRO vállalja, hogy a Partner vállalkozását, illetve termékeit/szolgáltatásait a jelen szerződésben meghatározott módon és időszakban népszerűsíti www.maganvallalkozoknapja.hu weboldalon. 3. Partner vállalja, hogy a kedvezményt a METRO által biztosított kreatív anyagok (figyelemfelhívó plakát, honlap banner, facebook post) felhasználásával hirdeti, melyeket a METRO kapcsolattartója juttat el Partner részére. Partner vállalja, hogy amennyiben a kreatív anyagokon változtatni kíván, kiegészítést tart szükségesnek, vagy saját arculatának megfelelő anyagon (plakát, szórólap, online felületek) is hirdetni kívánja a promóciót, kikéri ezzel kapcsolatban METRO előzetes jóváhagyását a kapcsolódó anyagok promocio@metro.co.hu e-mail címre való eljuttatása útján. METRO vállalja, hogy a megkeresésre 24 órán belül visszajelzést ad. 4. A METRO az ajánlat beérkezését követő 48 órán belül e-mailben igazolja vissza a Partnernek, ha az ajánlat tartalmi és/vagy formai szempontok alapján nem megfelelő. Amennyiben az ajánlat nem felel meg, úgy az ajánlat eltávolításra kerül a weboldalról a Partner egyidejű értesítése mellett. Amennyiben az ajánlat tartalmi és/vagy formai szempontok szerint nem megfelelő, de a METRO megítélése szerint hiánypótlásra alkalmas, úgy a METRO e-mailben hiánypótlásra hívja fel a Partnert. A hiányok pótlása után ismételten benyújtott ajánlatokat a METRO 48 órán belül megvizsgálja és visszajelez a Partner részére az ajánlat benyújtásának sikerességéről. - A METRO saját megítélése alapján jogosult az Magánvállalkozók Napja Kampányból kizárni azt a Partnert, aki olyan ajánlatot nyújtott be, amely nem teljesíti vagy egyéb okból nem felel meg a Kampány céljának. A METRO különösen, de nem kizárólagosan kizárja azon Partnert a Magánvállalkozók Napja Kampány, aki olyan ajánlatot nyújtott be: - amely tartalma miatt jogsértő vagy jogszabályba ütköző - amely sérti vagy sértheti a METRO vagy más 3. személy személyhez fűződő jogát, különösen a jó hírnévhez fűződő jogát - amely sérti vagy sértheti a METRO vagy más 3. személyek szerzői jogát vagy - amely szexuális, obszcén, erőszakos tartalma vagy kifejezésmódja miatt sértő - amely vallási vagy politikai tartalmú - amelyek sérti a METRO védjegyhez kapcsolódó jogait 5. Partner vállalja, hogy a Magánvállalkozók Napja Kampány keretében a METRO vásárlók részére tényleges és reális kedvezményeket biztosít, melyek igénybe vételét kizárólag a METRO vásárlói kártya felmutatásához köti. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alkalmazása során nem minősülnek tényleges és reális kedvezménynek különösen az alábbi esetek: - a csupán látszólagos, az igénybe vevő szempontjából tényleges előnnyel nem járó kedvezmény; - az olyan kedvezmény, melyet a Partner az adott időszakban egyébként is alkalmaz kedvezményezettek meg nem határozott köre, avagy a METRO vásárlók részére; - azon kedvezmény, melynek igénybe vételét a Partner a METRO vásárlói kártya felmutatásán kívül egyéb feltételhez köti, avagy - a kedvezmény biztosításáért a METRO vásárlóktól bármely módon ellenszolgáltatást kér. Partner vállalja, hogy a kedvezmény biztosítása során a METRO vásárlókat semmilyen hátrányos megkülönböztetésben nem részesíti, így például a termékek vagy szolgáltatások kínálatát, elérhetőségük feltételeit, a fizetés módját és határidejét nem határozza meg a kedvezményes időszakban az általánosnál szűkebben, avagy egyéb módon a METRO vásárlók számára kedvezőtlenebbül más ügyfeleihez képest. Partner vállalja, hogy a kedvezményes időszakban a METRO vásárlók kiszolgálását ésszerűtlen és indokolatlan feltételtől nem teszi függővé és nem tagadja meg. A METRO vásárlók kiszolgálása és a jelen szerződés szerinti kedvezmények biztosítása során Partner mind saját, mind a METRO jó hírnevét figyelembe veszi, és annak megóvásával jár el. 6. METRO vállalja, hogy a Partner jelen szerződésben vállalt teljesítésének ellentételezéseként Partner részére önálló értékkel bíró marketing megjelenést biztosít. - A METRO továbbá biztosítja, hogy amennyiben a Partner 2019. október 3. és 2019. október 10. között a METRO Áruházakban, valamint kiszállítás során nettó 300-500 ezer forint közötti összegben vásárol, úgy a Partner jogosulttá válik egy bruttó 20.000 Ft értékű METRO utalványra. - A METRO továbbá biztosítja, hogy amennyiben a Partner 2019. október 3. és 2019. október 10. között a METRO Áruházakban, valamint kiszállítás során nettó 500-800 ezer forint közötti összegben vásárol, úgy a Partner jogosulttá válik egy bruttó 30.000 Ft értékű METRO utalványra. - A METRO továbbá biztosítja, hogy amennyiben a Partner 2019. október 3. és 2019. október 10. között a METRO Áruházakban, valamint kiszállítás során nettó 800 ezer forint feletti összegben vásárol, úgy a Partner jogosulttá válik egy bruttó 50.000 Ft értékű METRO utalványra. Az utalványok beválthatók 2019. október 11. és 2019. november 30. között a METRO Áruházakban valamint kiszállítással történő vásárlások során. A vásárlási feltétel elérésének megállapítása során a METRO a vásárlásokat adószámra összesíti. A megállapítás során a METRO adatbázisa az irányadó. Amennyiben a vásárlások összege, 2019. október 3. és 2019. október 10. között, nem éri el a nettó 300 ezer forintot, a Partner nem jogosult METRO utalványra. A vásárlásba nem számítanak bele a webshopon történt vásárlások, a mobilfeltöltő kártya, az autópálya matrica, a göngyöleg termék vásárlása és a nagytételű eladásnak (Nagytételű eladásnak az azonos típusú termékből egy napon egy vevőszámon bonyolított nettó 550 000 Ft értéket elérő vásárlások minősülnek) minősülő vásárlások Partner tudomásul veszi, hogy az utalvány nem váltható be webshopos vásárlás során, továbbá nem ruházható át és készpénzre nem váltható ill. abból készpénz vissza nem adható, valamint másolása és sokszorosítása tilos. A jelen szerződés megfelelő teljesítése esetén METRO a marketing megjelenés értékét rendezettnek tekinti. Amennyiben Partner a jelen szerződésben foglaltakat megszegi, így például: - a vállalt kedvezményt nem, vagy nem a vállalásnak megfelelően biztosítja; - a kedvezményt nem a vállalt időszakban biztosítja; - nem biztosít tényleges és reális kedvezményeket; - a METRO jó hírnevét sértő módon jár el, úgy METRO a marketing megjelenések értékét jogosult a Partnerrel szemben érvényesíteni. Ilyen esetben Partner köteles a marketing megjelenés jelen szerződésben meghatározott értékét a METRO által kiállított számla ellenében, a kézhezvételtől számított 8 napon belül METRO részére, a számlán feltüntetett bankszámlaszámra megfizetni. 7. Partner vállalja, hogy a METRO vásárlók részére jelen szerződésen túlmenően csak a METRO előzetes értesítése és írásbeli hozzájárulása alapján nyújt esetleges további kedvezményeket, bármely ilyen jellegű aktivitás önálló kivitelezését mellőzi. 8. Felek kijelentik, hogy a kedvezmények METRO vásárlók részére való kommunikációja és biztosítása során a jogszabályi előírások maradéktalan betartásáról önállóan gondoskodnak, az esetleges reklamációk és problémák megoldása során egymással együttműködésben járnak el. Amennyiben Partner a kedvezmény biztosítása során olyan nehézséggel szembesül, mely a szerződés teljesítését veszélyezteti, köteles erről METRO-t haladéktalanul értesíteni. METRO vállalja, hogy az esetleges problémák elhárításában Partnerrel együttműködik. Partner a kedvezmények biztosításának egyoldalú beszüntetésére nem jogosult. 9. A jelen szerződés a Partnert a jogszabályok által meghatározott eseteken túlmenően adatkezelésre nem hatalmazza fel, így Partner nem jogosult a kedvezmények biztosítását bármely adat vagy információ METRO vásárlók által való megadásától függővé tenni. METRO nem tart igényt arra, hogy a Partner a kedvezmények biztosításáról nyilvántartást vezessen és ennek keretében a METRO vásárlók bármely adatát kezelje. METRO felkéri a Partnert, hogy amennyiben ezt jogszabály nem teszi kötelezővé, úgy a nem elengedhetetlenül szükséges adatkezelést mellőzze. Az esetleges adatkezelési műveletekért és azok jogszabályi feltételeinek betartásáért Partner önálló felelősséggel tartozik. III. A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE 1. A jelen megállapodás mindkét Szerződő Fél aláírásával, 2019. július 8. és 2019. október 13. napja közötti határozott időtartamra jön létre. A szerződés időtartamának meghosszabbítására kizárólag Szerződő Felek kölcsönös megállapodása esetén van mód. 2. A jelen Szerződést Felek kizárólag közös megegyezéssel, avagy rendkívüli felmondás útján jogosultak megszüntetni, a rendes felmondás lehetőségét a szerződés határozott időtartamára és harmadik felek jelentős érintettségére tekintettel kizárják. 3. A jelen szerződést mindkét Szerződő Fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a szerződésszegést az érintett fél írásbeli felszólítás ellenére sem orvosolja vagy azzal nem hagy fel. Nem orvosolható természetű szerződésszegés esetén az írásbeli felszólítás mellőzhető. A rendkívüli felmondást írásban kell közölni és a címzett fél tudomásszerzésével válik hatályossá. 4. A jelen szerződés bármely okból való megszűnése esetén Szerződő Felek egymással teljes körűen elszámolnak. A jelen szerződés megszűnése a függőben lévő kötelezettségek teljesítését és jogosultságok érvényesítését nem szünteti meg. Partner köteles a már elvállalt kötelezettségek teljesítésére a METRO vásárlók részére is. IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. Partner vállalja, hogy minden szükséges és ésszerű intézkedést megtesz a korrupció és megvesztegetés elkerülése érdekében. Következésképpen Partner sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhat fel, ígérhet vagy nyújthat előnyöket vagy hasznot (pl. készpénzt, értékes ajándékokat vagy meghívásokat, amelyek nem kapcsolódnak szorosan az üzlethez, pl. sporteseményekre, koncertekre, kulturális eseményekre) a METRO alkalmazottainak és vezető tisztségviselőinek, beleértve azok rokonait is, sem pedig a METRO vállalatcsoporthoz tartozó bármely vállalat alkalmazottainak, továbbá nem kérhet semmilyen formában harmadik felet arra, hogy ilyen jellegű előnyöket vagy hasznot ajánljon fel, ígérjen vagy nyújtson részére. 2. A METRO jogában áll valamennyi hatályos szerződés felmondása erre vonatkozó előzetes figyelmeztetés nélkül, amennyiben tudomást szerez e rendelkezés megszegéséről és a szerződés felmondását megelőző írásbeli figyelmeztetés hatástalan marad. Súlyos szabályszegés esetén nem szükséges semmilyen előzetes figyelmeztetés. 3. Felek vállalják, hogy egymás cégnevét, cég- és márkajelzéseit, logo-it kizárólag a jelen megállapodás teljesítése céljából, a másik szerződő Féllel előzetesen egyeztetett módon és formában használják fel, azok megóvásáról gondoskodnak, a másik Fél számára esetlegesen sérelmes használatot felhívásra azonnal megszüntetik. 4. Partner tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás nem hatalmazza fel arra, hogy a METRO csoporttól nem független vállalkozásként lépjen fel, avagy azt a látszatot keltse, hogy üzleti tevékenységéért a METRO bármely felelősséget vállal. 5. Vásárló a jelen feltételeket azok elolvasását és értelmezését követően, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta alá. 6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.