ÁSZF

Általános Szerződéses Feltételek I. ELŐZMÉNYEK 1. A METRO Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: METRO) 2018. október 9. és 2018. október 14. között „Magánvállalkozók Napja 2018” elnevezésű kampányt kíván folytatni, széleskörű aktivitásokkal (a továbbiakban: „Kampány”), melybe jelen szerződés megkötésével Partnert is be kívánja vonni. 2. METRO a Kampány keretében azon üzlettel rendelkező, vendéglátóiparban vagy kiskereskedelemben tevékenykedő Magyarországon székhellyel vagy telephellyel, továbbá érvényes adószámmal rendelkező társas vagy egyéni vállalkozással (a továbbiakban: „Partner”) kíván együttműködni, amely a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Ker. tv) értelmében üzletben vendéglátással vagy kiskereskedelemmel foglalkozik és rendelkezik e tevékenységekhez szükséges engedélyekkel. 3. Partner a www.maganvallalkozoknapja.hu weboldalon (a továbbiakban weboldal) történő regisztrációval elfogadja jelen szerződésben foglaltakat és egyúttal kijelenti, hogy részt kíván venni a Kampányban, az alábbi feltételekkel. II. A WEBOLDAL CÉLJA 4. A METRO a weboldalt a Magánvállalkozók Napja 2018 kampány keretében arra használja, hogy a Nemzetközi Magánvállalkozók Napját (International Day of Own Business, IDOOB) népszerűsítse. III. REGISZTRÁCIÓ 5. Partner a regisztráció során a METRO rendelkezésére bocsátja a regisztrációhoz szükséges adatokat. A sikeres regisztrációról a Partner részére a METRO értesítést küld. 6. A regisztráció elbírálása a METRO saját hatáskörébe tartozik. 7. A regisztráció mindenki számára ingyenes. IV. PARTNER KÖTELEZETTSÉGEI 8. A Partner - szükség esetén - köteles rendszeresen frissíteni a szolgáltatott információkat és közzétett ajánlatokat az alkalmazandó jognak megfelelően. 9. A Partnernek meg kell neveznie egy kapcsolattartó személyt a METRO és a Partner közötti kommunikációra. Ezen kapcsolattartó érvényes e-mail címét kell megadnia a pályázati eljárás során. 10. A Partner nem jogosult harmadik féltől származó vagy ahhoz kapcsolódó technikai programokat, programszakaszokat, szkripteket vagy egyéb adatokat, például vírusokat, trójai programokat, egyéb rosszindulatú kódokat, cookie-kat, Flash-cookie-kat vagy nyomkövetési képpontokat, vagy más eszközök (egészében "Tiltott technológiák") telepíteni vagy egyéb módon használni. A Partner garantálja, hogy az általa közzétett, harmadik féltől származó tartalom mentes a Tiltott technológiáktól. 11. A Partner köteles betartani az alkalmazandó jogszabályokat a weboldal használata és harmadik felek tartalmának közzététele során. A Partner különösen az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, valamint az egyéb, érintett hatályos magyar jogszabályok betartására köteles. 12. Partner köteles megtéríteni a METRO-nak a harmadik Fél által okozott bármilyen kárt, amely a METRO jogai megsértéséből és / vagy az azokból eredő jogsértésekből keletkezett. V. METRO JOGAI 13. A METRO jogosult a Partner weboldalhoz történő hozzáférését korlátozni, ha a Partner megsérti a jelen ÁSZF-ben felsorolt kötelezettségeit. A METRO haladéktalanul tájékoztatja a Partnert a korlátozásról. 14. A METRO jogosult előzetes értesítés nélkül felmondani a Partnerrel kötött szerződést, és törölni az összes Harmadik Féltől származó tartalmat amennyiben a Partner súlyosan és ismételten megsérti kötelezettségeit. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Partner kötelességeinek megsértésével jelentős kárt okoz vagy ilyen kár kockázata áll fenn. VI. PARTNER ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYEK ÉS EZEK ELLENTÉTELEZÉSE 15. A METRO a Partnerrel együttműködve biztosítani kívánja, hogy a Partner vásárlói a Partner termékeinek megvásárlása, avagy szolgáltatásainak igénybevétele során kedvezményekben részesüljenek 2018. október 9. napján (továbbiakban: Magánvállalkozók Napja), valamint a Glamour újsággal együttműködve a Glamour napok teljes ideje alatt 2018. október 9. és 2018. október 14. között a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel. A Glamour újságban azon vállalkozások neve és címe kerül megjelenítésre, amelyek 2018. július 30. napjáig regisztrálnak a Magánvállalkozók Napja 2018 kampányba az I.3. pontban meghatározott weboldalon és a részvételét a METRO a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint elfogadta és visszaigazolta. A 2018. július 30. napját követően regisztráló vállalkozások neve és címe kizárólag a METRO honlapján kerül közzétételre, a Glamour újságban való megjelenés nem biztosított. 16. A Partner által vásárló részére felajánlott és biztosított, jelen szerződésben meghatározott kedvezmények ellenében METRO vállalja, hogy a Partner vállalkozását, illetve termékeit/szolgáltatásait a jelen szerződésben meghatározott módon, a kampány időszakában népszerűsíti a www.maganvallalkozoknapja.hu weboldalon. 17. A Partner vállalja, hogy a 2018. október 9. és 2018. október 14. között, a Magánvállalkozók Napja alkalmából jelen szerződésben vállalt, minimum 20% kedvezményt nyújt vásárlói részére meghatározott termékkörre vagy a számla végösszegéből. Partner vállalja, hogy a kedvezményt a METRO által biztosított kreatív anyagok (ajtómatrica) felhasználásával hirdeti, melyeket a METRO kapcsolattartója juttat el Partner részére. Partner vállalja, hogy amennyiben a kreatív anyagokon változtatni kíván, kiegészítést tart szükségesnek, vagy saját arculatának megfelelő anyagon (plakát, szórólap, online felületek) is hirdetni kívánja a promóciót, kikéri ezzel kapcsolatban METRO előzetes jóváhagyását a kapcsolódó anyagok promocio@metro.co.hu e-mail címre való eljuttatása útján. METRO vállalja, hogy a megkeresésre 24 órán belül visszajelzést ad. 18. A METRO az ajánlat beérkezését követő 96 órán belül e-mailben igazolja vissza a Partnernek, ha az ajánlat tartalmi és/vagy formai szempontok alapján nem megfelelő. Amennyiben az ajánlat nem felel meg, úgy az ajánlat eltávolításra kerül a weboldalról a Partner egyidejű értesítése mellett. Amennyiben az ajánlat tartalmi és/vagy formai szempontok szerint nem megfelelő, de a METRO megítélése szerint hiánypótlásra alkalmas, úgy a METRO e-mailben hiánypótlásra hívja fel a Partnert. A hiányok pótlása után ismételten benyújtott ajánlatokat a METRO 96 órán belül megvizsgálja és visszajelez a Partner részére az ajánlat benyújtásának sikerességéről. A METRO saját megítélése alapján jogosult a Kampányból kizárni azt a Partnert, aki olyan ajánlatot nyújtott be, amely nem teljesíti, vagy egyéb okból nem felel meg a Kampányban megfogalmazott céloknak. A METRO különösen, de nem kizárólagosan kizárja azon Partnert a kampányból, aki olyan ajánlatot nyújtott be amely: - tartalma miatt jogsértő vagy jogszabályba ütköző, - sérti vagy sértheti a METRO vagy más, 3. fél személyhez fűződő jogát, különösen a jó hírnévhez fűződő jogát, - sérti vagy sértheti a METRO vagy más, 3. személyek szerzői jogát, vagy amely szexuális, obszcén, erőszakos tartalma vagy kifejezésmódja miatt sértő, - vallási vagy politikai tartalmú, - sérti a METRO védjegyhez kapcsolódó jogait. 19. Partner vállalja, hogy a Kampány keretében a vásárlói részére tényleges és reális kedvezményeket biztosít. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alkalmazása során nem minősülnek tényleges és reális kedvezménynek különösen az alábbi esetek: - a csupán látszólagos, az igénybe vevő szempontjából tényleges előnnyel nem járó kedvezmény, - az olyan kedvezmény, melyet a Partner az adott időszakban egyébként is alkalmaz kedvezményezettek meg nem határozott köre, avagy vásárlói részére, - azon kedvezmény, melynek igénybe vételét a Partner a meghatározott és METRO által elfogadott módon túl egyéb feltételhez köti, avagy - a kedvezmény biztosításáért a vásárlóktól és egyéb kedvezményezettektől bármely módon ellenszolgáltatást kér. Partner vállalja, hogy a kedvezmény biztosítása során a vásárlóit vagy egyéb kedvezményezetteket semmilyen hátrányos megkülönböztetésben nem részesíti, így például a termékek vagy szolgáltatások kínálatát, elérhetőségük feltételeit, a fizetés módját és határidejét nem határozza meg a kedvezményes időszakban az általánosnál szűkebben, avagy egyéb módon a vásárlók és egyéb kedvezményezettek számára kedvezőtlenebbül más ügyfeleihez képest. Partner vállalja, hogy a kedvezményes időszakban a vásárlók és egyéb kedvezményezettek kiszolgálását ésszerűtlen és indokolatlan feltételtől nem teszi függővé és nem tagadja meg. A Partner vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti kedvezmények biztosítása során mind saját, mind a METRO jó hírnevét figyelembe veszi, és annak megóvásával jár el. 20. METRO vállalja, hogy a Partner jelen szerződésben vállalt teljesítésének ellentételezéseként Partner részére önálló értékkel bíró marketing megjelenést biztosít. A jelen szerződés megfelelő teljesítése esetén METRO a marketing megjelenések értékét rendezettnek tekinti. Amennyiben Partner a jelen szerződésben foglaltakat megszegi, így például: - a vállalt kedvezményt nem, vagy nem a vállalásnak megfelelően biztosítja, - a kedvezményt nem a vállalt időszakban biztosítja, - nem biztosít tényleges és reális kedvezményeket, - a METRO jó hírnevét sértő módon jár el, úgy METRO a marketing megjelenések értékét jogosult a Partnerrel szemben érvényesíteni. Ilyen esetben Partner köteles a marketing megjelenés jelen szerződésben meghatározott értékét a METRO által kiállított számla ellenében, a kézhezvételtől számított 8 napon belül METRO részére, a számlán feltüntetett bankszámlaszámra megfizetni. 21. A kampányban részt vevő és regisztrált Partner a 2018. október 1. és 2018. október 7. közötti időszakban a METRO-tól a METRO magyarországi áruházaiban teljesített vagy kiszállításos vásárlása után nettó 50.000 Ft vásárlás esetén 2.500 Ft, nettó 75.000 Ft vásárlás esetén 5.000 Ft, nettó 100.000 Ft vagy azt meghaladó vásárlás esetén 10.000 Ft értékű utalványt igényelhet. A naponta kiadható utalvány értéke maximum 10.000 Ft egy Partner részére. Az utalvány napi egy vásárlás után, a jelzett időszak minden napján igényelhető. A számlák nem összevonhatóak, azaz a nettó összegnek egy darab számlán kell szerepelni. A z utalványok beváltásának határideje 2018. november 18. 22. Partner vállalja, hogy a vásárlói részére jelen szerződésen túlmenően csak a METRO előzetes értesítése és írásbeli hozzájárulása alapján nyújt esetleges további kedvezményeket, bármely ilyen jellegű aktivitás önálló kivitelezését mellőzi a Magánvállalkozók Napján. 23. Felek kijelentik, hogy a kedvezmények vásárlók részére történő kommunikációja és biztosítása során a jogszabályi előírások maradéktalan betartásáról önállóan gondoskodnak, az esetleges reklamációk és problémák megoldása során egymással együttműködésben járnak el. Amennyiben Partner a kedvezmény biztosítása során olyan nehézséggel szembesül, mely a szerződés teljesítését veszélyezteti, köteles erről METRO-t haladéktalanul értesíteni. METRO vállalja, hogy az esetleges problémák elhárításában Partnerrel együttműködik. Partner a kedvezmények biztosításának egyoldalú beszüntetésére nem jogosult. 24. A jelen szerződés a Partnert a jogszabályok által meghatározott eseteken túlmenően adatkezelésre nem hatalmazza fel, így Partner nem jogosult a kedvezmények biztosítását bármely adat vagy információ vásárlók által való megadásától függővé tenni. METRO nem tart igényt arra, hogy a Partner a kedvezmények biztosításáról nyilvántartást vezessen és ennek keretében a vásárlók bármely adatát kezelje. METRO felkéri a Partnert, hogy amennyiben ezt jogszabály nem teszi kötelezővé, úgy a nem elengedhetetlenül szükséges adatkezelést mellőzze. Az esetleges adatkezelési műveletekért és azok jogszabályi feltételeinek betartásáért Partner önálló felelősséggel tartozik. VII. FELELŐSSÉG HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TARTALOMÉRT 25. METRO nem felelős harmadik feltől származó tartalomért. METRO nem biztosítja, hogy a Harmadik Fél Tartalma igaz, és / vagy bizonyos célt szolgál vagy ilyen célt szolgálhat. 26. A METRO által biztosított tartalom kifejezetten saját tartalomként szerepel. 27. A kedvezményezettek, különösen a szerzői jogok, a védjegyjogosultságok vagy más tulajdonjogok birtokosai, bejelenthetik és kérelmezhetik harmadik felek tartalmának eltávolítását, amely sérti jogaikat. A Partnerek bármikor tájékoztathatják a METRO-t a weboldal illegális használatáról (kapcsolatfelvétel). 28. A METRO jogosult azonnali hatállyal eltávolítani az ilyen tartalmat, ha nyilvánvalóan jogellenes és / vagy fennáll annak a veszélye, hogy a METRO számára jelentős kár keletkezhet, ha nem távolítják el. Azért, hogy a tartalom a weboldalon ismét közzétételre kerüljön, a Partner köteles bizonyítani a tartalom jogszerűségét ahhoz, hogy azt a METRO a weboldalon újra közzétegye. VIII. A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE 29. A jelen szerződés a weboldalon történő regisztrációval, 2018. július 2. és 2018. október 14. napja közötti határozott időtartamra jön létre. A szerződés időtartamának meghosszabbítására kizárólag Szerződő Felek kölcsönös megállapodása esetén van mód. 30. A jelen Szerződést Felek kizárólag közös megegyezéssel, avagy rendkívüli felmondás útján jogosultak megszüntetni, a rendes felmondás lehetőségét a szerződés határozott időtartamára és harmadik felek jelentős érintettségére tekintettel kizárják. 31. A jelen szerződést mindkét Szerződő Fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a szerződésszegést az érintett fél írásbeli felszólítás ellenére sem orvosolja vagy azzal nem hagy fel. Rendkívüli felmondási oknak minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Partner nem rendelkezik érvényes adószámmal vagy nem felel meg az I.2 pontban foglalt személyi feltételeknek. Nem orvosolható természetű szerződésszegés esetén az írásbeli felszólítás mellőzhető. A rendkívüli felmondást írásban kell közölni és a címzett fél tudomásszerzésével válik hatályossá. 32. A jelen szerződés bármely okból való megszűnése esetén Szerződő Felek egymással teljes körűen elszámolnak. A jelen szerződés megszűnése a függőben lévő kötelezettségek teljesítését és jogosultságok érvényesítését nem szünteti meg. Partner köteles a már elvállalt kötelezettségek teljesítésére a vásárlók részére is. 33. METRO jogosult a weboldal megszüntetésére, ha arra jogszabály kötelezi vagy gazdasági körülmények azt indokolják. IX. FELHASZNÁLÓI JOGOK 34. A METRO jogdíjmentesen, nem kizárólagosan, területileg nem korlátozott módon átengedi a Partnernek jelen szerződés alapján a média, adatok, logók, grafikák, fényképek és más anyagok ("Anyag") felhasználását, amelyek a weboldalhoz kapcsolódnak. 35. A Partner köteles kártalanítani a METRO-t a METRO-val szembeni, az Anyaghoz kapcsolódó vagy azokból eredő harmadik felek követelései alól. 36. A METRO a Partnernek jogdíjmentesen, nem kizárólagos használati jogot biztosít a weboldal használatára. X. FELELŐSSÉG 37. A METRO nem vállal felelősséget az weboldal használatából eredő vagy azzal kapcsolatos károkért, kivéve ha a METRO a szerződésből vagy jogszabályból eredő kötelezettségeket szándékosan szegi meg. XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 38. METRO fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa vagy kiegészítse jelen Általános Szerződési Feltételt, amelyről Partnert értesíti. 39. Partner vállalja, hogy minden szükséges és ésszerű intézkedést megtesz a korrupció és megvesztegetés elkerülése érdekében. Következésképpen Partner sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhat fel, ígérhet vagy nyújthat olyan előnyöket vagy hasznot (pl. készpénzt, értékes ajándékokat vagy meghívásokat, amelyek nem kapcsolódnak szorosan az üzlethez, pl. sporteseményekre, koncertekre, kulturális eseményekre) sem a METRO Kereskedelmi Kft. alkalmazottainak és vezető tisztségviselőinek -, beleértve azok rokonait is -, sem pedig a METRO vállalatcsoporthoz tartozó bármely vállalat alkalmazottainak. Továbbá nem kérhet semmilyen formában harmadik felet arra, hogy ilyen jellegű előnyöket vagy hasznot ajánljon fel, ígérjen vagy nyújtson részére. 40. A METRO-nak jogában áll valamennyi hatályos szerződés felmondása erre vonatkozó előzetes figyelmeztetés nélkül, amennyiben tudomást szerez e rendelkezés megszegéséről és a szerződés felmondását megelőző írásbeli figyelmeztetés hatástalan marad. Súlyos szabályszegés esetén nem szükséges semmilyen előzetes figyelmeztetés. 41. Felek vállalják, hogy egymás cégnevét, cég- és márkajelzéseit, logo-it kizárólag a jelen megállapodás teljesítése céljából, a másik szerződő Féllel előzetesen egyeztetett módon és formában használják fel, azok megóvásáról gondoskodnak, a másik Fél számára esetlegesen sérelmes használatot felhívásra azonnal megszüntetik. 42. Partner tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás nem hatalmazza fel arra, hogy a METRO csoporttól nem független vállalkozásként lépjen fel, avagy azt a látszatot keltse, hogy üzleti tevékenységéért a METRO bármilyen felelősséget vállal. 43. A szerződés teljesítése érdekében szükség van rá, hogy a METRO a Partner nevében aláíró(k) személyes adatait bizonyos mértékig – pl. a szerződéses jogviszony keretében a kapcsolattartókkal folytatott kommunikáció céljából – kezelje. A személyes adatok kezelésére ebben az esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor. A METRO a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke fontosabb az egyes kapcsolattartók saját személyes adataik védelméhez fűződő érdekénél, mivel a kapcsolattartóknak a szerződések teljesítése érdekében végzett szakmai tevékenységük körében számolniuk kell azzal, hogy személyes adataikat megosztják egyes szerződéses partnerekkel. Amennyiben a személyes adatok további megőrzését jogszabály nem írja elő, a személyes adatok a szerződés megszűnését követő 12 hónap elteltével törlésre kerülnek. Ebben az esetben a METRO először a személyes adatok bármely egyéb célra történő használatát tiltja le, majd a jogszabályban előírt adatmegőrzési időszak leteltekor a személyes adatok törlésre kerülnek. METRO szolgáltatókat vesz igénybe például a tárhely-szolgáltatás, a karbantartás és más szolgáltatások területén, amely szolgáltatók adatkezelést is végezhetnek. Ezen szolgáltatók közé külső cégek és a METRO Csoporthoz tartozó vállalatok is tartoznak. A szolgáltatókkal kötött szerződéses megállapodások révén biztosítjuk, hogy azok a személyes adatok kezelését a jogszabályok előírásainak megfelelően végezzék. Ez arra az esetre is vonatkozik, amikor a személyes adatok kezelésére az EU/EGT területén kívül kerül sor. A jogszabályokban biztosított jogaik (pl. a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez és kifogásoláshoz való jog) gyakorlása során az érintettek bármikor a METRO adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@metro.co.hu) fordulhatnak. Partner vállalja, hogy az általa a szerződés teljesítésével kapcsolatban megbízott személyeket (alkalmazottak, alvállalkozók és más személyek) a fenti jogszabályok előírásainak megfelelően tájékoztatja személyes adataik kezeléséről, és hogy megszerzi a szükséges nyilatkozatokat. Partner szavatol azért, hogy az általa megadott valamennyi személyes adatot a fenti jogszabályok előírásainak megfelelően gyűjtötték össze és bocsátották rendelkezésre. 44. A Felek között a weboldal használatával kapcsolatos jogviták esetén kizárólag a Magyarország törvényei alkalmazandók. 45. Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy hiányosak, a fennmaradó rendelkezések érvényessége továbbra is fennáll. A szerződő felek kötelesek megegyezni az érvénytelen rendelkezés helyett egy érvényes rendelkezésben, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés céljához.