Opći uvjeti korištenja

1. Opseg, 1.1. Ovi opći uvjeti korištenja („Uvjeti korištenja“) primjenjuju se na sudjelovanje na platformi za Dan mojeg poslovanja („Platforma“) tvrtke METRO Cash&Carry d.o.o. („Davatelj usluge“) od strane tvrtki koje su upisane u sudski ili drugi javni registar u Republici Hrvatskoj. („Korisnik“). 1.2. Verzija uvjeta korištenja koji se primjenjuju u vrijeme registracije primjenjuje se na ugovoreni odnos s Davateljem usluge. Ako Davatelj usluge ažurira uvjete korištenja iz godine u godinu, Davatelj usluge će od Korisnika zatražiti da pristane na nove uvjete korištenja, kada se Korisnik registrira za sudjelovanje sljedeće godine. Uvjeti korištenja vrijede isključivo, dok se proturječni uvjeti kao i uvjeti Korisnika koji odstupaju od Općih uvjeta neće primjenjivati, a Davatelj usluge ovime odbija primjenu takvih uvjeta. 2. Svrha platforme. 2.1. Davatelj usluge koristi platformu za promoviranje Dana mojeg poslovanja („DMP“). Korisnici imaju mogućnost promovirati posebne ponude na platformi za DMP i pružiti informacije, veze na vanjske sadržaje i druge podatke (zajedno „Sadržaj treće strane“). Krajnji korisnici mogu koristiti platformu kako bi saznali informacije o relevantnim sadržajima treće strane na svom području. 2.2. Krajnji korisnici imaju pristup platformi uz korisnike. Registracija na platformu nije moguća za krajnje korisnike. 3. Registracija. 3.1. Korisnici moraju pružiti potrebne informacije zatražene tijekom postupka prijave prije registracije na platformu. Korisnik jamči da su podaci koje pruža u svrhu registracije na platformu točni i zakonito prikupljeni. 3.2. Uspješnu registraciju potvrđuje Davatelj usluge. Davatelj usluge odlučuje prema vlastitoj diskreciji o prijemu korisnika na platformu. 3.3. Nije obvezno biti kupac METRO-a (Davatelja usluge) kako biste se registrirali. 4. Troškovi. Registracija na platformu i njezino korištenje je besplatno. 5. Obveze Korisnika. 5.1. Korisnik je dužan ažurirati i, ako je potrebno, redovito ispraviti informacije i ponude, osobito radi usklađivanja s primjenjivim pravnim ili pravno obvezujućim odredbama. 5.2. Korisnik će navesti kontakt osobu za komunikaciju između Davatelja usluge i Korisnika. Korisnik će dostaviti točne kontakt podatke osobe za kontakt za vrijeme postupka prijave te istu obavijestiti kako je njene kontaktne podatke predao Davatelju usluge. 5.3. Osim sadržaja treće strane, Korisniku je dopušteno promovirati DMP samo pomoću promotivnih materijala koje pruža Davatelj usluge ili druga tvrtka Metro Grupe. 5.4. Korisniku nije dopušteno instaliranje ili pružanje tehničkih programa, programskih odjeljaka, skripti ili drugih podataka bilo koje vrste, uključujući viruse, trojanski softver, druge zlonamjerne kodove, kolačiće, Flash kolačiće ili piksele za praćenje, putem ili u vezi sa sadržajem treće strane ili drugim sredstvima (kao cjelina „Zabranjene tehnologije“). Korisnik jamči pružanje sadržaja treće strane koji ne sadržava zabranjene tehnologije. 5.5. Korisnik će se pridržavati važećih zakona prilikom korištenja platforme i pružanja sadržaja treće strane. Korisnik će osobito postupiti u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka RH, Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, propisa o zaštiti intelektualnog vlasništvo, kao i propisa o hrani koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. 5.6. Korisnik je dužan nadoknaditi štetu Davatelju usluge i osloboditi odgovornosti od bilo kakvih zahtjeva trećih strana protiv Davatelja usluge koji se odnose i/ili koji proizlaze iz kršenja prava od strane Korisnika. 6. Prava davatelja usluge. 6.1. Davatelj usluge ima pravo ograničiti Korisnički pristup platformi ako Korisnik krši bilo koju od svojih dužnosti iz Sekcije 5. Davatelj usluge će odmah obavijestiti Korisnika o takvom ograničenju. Sekcija 6.2 ostaje nepromijenjena. 6.2. Davatelj usluge ima pravo raskinuti ugovor s Korisnikom bez prethodne obavijesti i izbrisati sve sadržaje treće strane od strane Korisnika ako Korisnik krši svoje obveze proizašle iz Sekcije 5 svjesno i opetovano. Isto vrijedi i ako je povreda obveza od strane Korisnika značajna i/ili postoji opasnost od značajne štete. 7. Odgovornost za sadržaj treće strane. 7.1. Davatelj usluge nije odgovoran za sadržaj treće strane. Posebno, Davatelj usluge ne osigurava da je sadržaj treće strane istinit i/ili ispunjava određenu svrhu ili može poslužiti takvoj svrsi. 7.2. Sadržaj koji pruža Davatelj usluge izričito je označen kao vlastiti sadržaj. 7.3. Korisnici, posebice nositelji autorskog prava, prava na žig ili druga vlasnička prava, mogu prijaviti i podnijeti zahtjev za uklanjanje sadržaja treće strane koji krši njihova prava. Korisnici mogu obavijestiti Davatelja usluge o nezakonitoj upotrebi platforme u bilo kojem trenutku na info@metro-cc.hr. To uključuje upotrebu lažnih izjava o identitetu Korisnika ili njihovoj tvrtki (krađa identiteta). 7.4. Davatelj usluge ima pravo odmah ukloniti takav sadržaj treće strane ako je očigledno nezakonit i/ili postoji rizik da se Davatelja usluge može značajno oštetiti ako se ne ukloni. Pogođeni Korisnik može dokazati zakonitost sadržaja treće strane Davatelju usluge kako bi taj sadržaj mogao dalje ili ponovno objavljivati na platformi. 8. Trajanje ugovora; raskid. 8.1. Davatelj usluge i Korisnik sklapaju ugovor za korištenje platforme na neodređeno vrijeme. Davatelj usluge i Korisnik mogu raskinuti ugovor u skladu sa sljedećim: Korisnik ima pravo otkazati ugovor u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Davatelj usluge ima pravo otkazati ugovor uz otkazni rok od sedam (7) dana. Pravo raskida koje proizlazi iz Odjeljka 6.2 ostaje nepromijenjeno. 8.2. Davatelj usluge ima pravo raskinuti ugovor ako Korisnik poništi svoju izjavu o pristanku o prikupljanju, korištenju i obradi osobnih podataka. 8.3. Davatelj usluge ima pravo obustaviti platformu ako je to potrebno ili neophodno zbog ekonomskih uvjeta ili zakona. 9. Prava korištenja. 9.1. Korisnik prenosi Davatelju usluge besplatnu, neisključivu, teritorijalno ne ograničavajući pravo korištenja bilo kojeg medija, informacije, logotipa, grafike, fotografija i drugih materijala („Materijal“) predviđenih ugovorom za korištenje na platformi i/ili koji se odnose na platformu. 9.2. Korisnik je dužan naknaditi štetu Davatelju usluge od bilo kakvih zahtjeva trećih strana protiv Davatelja usluge koji se odnose na Materijal ili koji iz njega proizlaze. 9.3. Davatelj usluge prenosi Korisniku neisključivo pravo, bez naknade autorskog prava, korištenja [aktivacijskog paketa] za upotrebu na platformi i koji se odnosi na platformu. 10. Podaci Korisnika 10.1. Podaci prikupljeni u postupku registracije korisnika isključivo su poslovni podaci Korisnika, odnosno službeni kontakt podaci osobe za kontakt. Korisnik jamči da su podaci Osobe za kontakt točni i zakonito prikupljeni. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, Korisnik i Davatelj usluge stupaju u ugovorni odnos koji je pravna osnova za obradu tako prikupljenih podataka, sa svrhom besplatne promocije posebne ponude Korisnika u DMP. 11. Prijenos podataka 11.1. Podaci Korisnika i osobe za kontakt se prikupljaju i obrađuju preko METRO CC mreže te se drže na serveru METRO CC u Njemačkoj. Pristup podacima Korisnika i osobe za kontakt je isključivo pravo osobe ovlaštene od strane METRO-a koje im pristupaju i koje ih obrađuju isključivo u svrhe opisane u Sekciji 10. 12. Prava Korisnika 12.1. Korisnik i osoba za kontakt imaju pravo na pristup podacima koji su prikupljeni u svrhe provedbe ispunjavanja ugovornog odnosa, na izmjenu tih podataka, na ograničenje obrade tih podataka te na brisanje pojedinih podataka. 13. Službenik za zaštitu podataka i nadležno tijelo 13.1. U slučaju zahtjeva i upita koji se odnose na obradu podataka Korisnik i osoba za kontakt mogu se obratiti Službeniku za zaštitu podataka slanjem elektroničke pošte na adresu zastita-podataka@metro-cc.hr. Na svaki takav zahtjev METRO Cash&Carry d.o.o. će dati odgovor što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva. 13.2. U slučaju povrede bilo kojeg od prava opisanih u Sekciji 12., osoba za kontakt može podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, azop@azop.hr. 14. Odgovornost. Davatelj usluge nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz ili je u vezi s [aktivacijskim paketom] koji se pruža besplatno i/ili korištenjem platforme, osim u slučaju namjernog ili prijevarnog postupanja od strane Davatelja usluge. 15. Pravo izmjene. Davatelj usluge zadržava pravo izmjene ili dopune ovih Uvjeta korištenja u onoj mjeri u kojoj je to razumno potrebno za ostvarivanje njegove svrhe, a Korisniku nisu povrijeđena načela pravičnosti i dobre vjere. Takve izmjene i dodaci dostavljaju se Korisniku u obliku teksta (npr. e-poštom). Izmjene i dodaci smatrat će se odobrenima, osim ako Korisnik ne prigovori pismenim putem u roku od mjesec dana nakon dostavljanja obavijesti. U skladu s time će Davatelj usluge obavijestiti o posljedicama namjeravane izmjene odnosno dopune, a prije izvršenja same izmjene. Davatelj usluge ima pravo raskinuti ugovor ako Korisnik uloži prigovor. 16. Završne odredbe. 16.1. Za bilo kakve pravne sporove između stranaka koji se odnose na korištenje platforme i/ili su s njim u vezi, isključivo se primjenjuju pravni propisi koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. 16.2. Nadležan je isključivo stvarno nadležni sud u Republici Hrvatskoj. 16.3. U slučaju da pojedine odredbe ovih Uvjeta korištenja postanu nevaljane ili ako se utvrdi da su ovi Uvjeti korištenja nepotpuni, valjanost preostalih odredbi ostaje nepromijenjena. Ugovorne strane su dužne dogovoriti valjanu odredbu umjesto neispravne odredbe koja je što bliža ekonomskoj svrsi nevaljane odredbe.