Podmínky použití

Podmínky používání ze dne 1. 7. 2019 1. Rozsah 1.1. 1.1. Všeobecné podmínky používání („podmínky používání“) platí pro účast na platformě „Den soukromého podnikání“ na internetové adrese www.denpodnikani.cz („platforma“) společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., se sídlem Jeremiášova 1249/7, Praha 5, 155 00, IČ: 26450691, registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83051(„poskytovatele“) registrovanými subjekty platformy („uživatel“). 1.2. Na smluvní vztah s poskytovatelem se použije verze podmínek používání platná v době registrace. Podmínky používání platí výlučně, protichůdné nebo odchylné smluvní podmínky uživatele se neuplatní a poskytovatel použití takovýchto smluvních podmínek tímto odmítá. 2. Účel platformy 2.1. Poskytovatel používá platformu za účelem nabízení platformy Den soukromého podnikání („DSP“) na trhu. Uživatelé mají možnost propagovat na této platformě speciální nabídky pro DSP a poskytovat informace, odkazy na externí obsah a další údaje (společně „externí obsah“). Spotřebitelé mohou používat platformu, aby se dozvěděli o důležitém externím obsahu ve své oblasti. 2.2. Vedle uživatelů mají přístup k platformě i spotřebitelé. Spotřebitelé se do platformy nemohou registrovat. 3. Registrace 3.1. Uživatelé musí poskytnout nutné informace, požadované během přihlašovacího procesu před registrací do platformy. 3.2. Úspěšná registrace bude potvrzena poskytovatelem. Poskytovatel dle svého vlastního uvážení rozhodne o přijetí uživatelů do platformy. 3.3. Pro registraci není povinné být zákazníkem poskytovatele. 4. Náklady Registrace do platformy a její používání je zdarma. 5. Povinnosti uživatele 5.1. Uživatel je povinen své informace a nabídky v případě potřeby pravidelně aktualizovat. Zejména pak je povinen dodržovat platné právní a ze zákona závazné předpisy. 5.2. Uživatel musí uvést kontaktní osobu pro komunikaci mezi poskytovatelem a uživatelem. Tato kontaktní osoba musí při vyřizování žádosti poskytnout poskytovateli platnou e-mailovou adresu. 5.3. Uživatel je oprávněn propagovat DSP odděleně od externího obsahu pouze s propagačními materiály, které poskytl poskytovatel nebo jiná společnost skupiny Metro. 5.4. Uživatel nesmí instalovat technické programy, programové části, skripty nebo jiné údaje jakéhokoli typu, ani je mít připraveny pro vyhledávání, prostřednictvím externího obsahu nebo vztahující se k externímu obsahu nebo jinými způsoby, včetně virů, trojských koní, jiných škodlivých kódů, flash-cookies nebo sledovacích pixelů (společně „zakázané technologie“). Uživatel ručí za poskytnutí externího obsahu bez těchto zakázaných technologií. 5.5. Uživatel bude při používání platformy a sestavování externího obsahu dodržovat platné právní předpisy. Uživatel bude zejména jednat v souladu s ustanoveními platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, zákona o ochraně hospodářské soutěže, zákona o právu autorském zákona o ochranných známkách, zákona o cenách, zákona o potravinách, apod. 5.6. Uživatel není zejména oprávněn dávat k dispozici, ukládat, šířit ani předávat jakýkoli obsah, který porušuje osobnostní práva nebo práva duševního vlastnictví třetích stran, obsahuje falešné nebo zavádějící faktické nároky, je výhružný či pomlouvačný, obscénní, zraňující, obtěžující, rasově či etnicky urážlivý nebo jinak škodlivý, podněcuje nezákonnou činnost, zobrazuje sexuální akty, propaguje nezákonné násilí, je diskriminační ve vztahu k rase, pohlaví, barvě pleti, víře, sexuální orientaci, invaliditě, může trvale ohrozit klid v dané podnikatelské oblasti nebo je jinak nezákonný, ubližuje nebo poškozuje fyzické osoby nebo zasahuje do vlastnických nebo jiných práv třetích osob. 5.7. Je zakázáno nahrávat obsah, v němž mohou být identifikovány osoby, a tudíž narušuje jejich osobnostní práva, není-li k dispozici souhlas těchto osob. 5.8. Uživatel odškodní poskytovatele a zajistí jeho bezúhonnost v souvislosti s případnými nároky třetích stran vůči poskytovateli, které se týkají porušení práv uživatelem nebo které v souvislosti s tímto porušením vznikly. 6. Práva poskytovatele 6.1. Poskytovatel je oprávněn omezit přístup uživatele k platformě, pokud uživatel poruší některou ze svých povinností vyplývajících z části 5. Poskytovatel je povinen okamžitě uživatele o takovémto omezení informovat. Část 6.2 zůstává nedotčena. 6.2. Poskytovatel je oprávněn ukončit dohodu na používání platformy dle podmínek používání („Dohoda“) s uživatelem bez nutnosti oznámení a vymazat veškerý externí obsah uživatele, pokud uživatel vědomě a opakovaně poruší některou ze svých povinností vyplývajících z části 5. Stejné platí i v případě, že porušení povinností uživatele je zásadní nebo existuje riziko podstatné škody. 7. Odpovědnost za externí obsah 7.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za externí obsah. Poskytovatel zejména nezaručuje, že je externí obsah pravdivý, v souladu se zákonem, nebo že splňuje konkrétní účel nebo může takovému účelu sloužit. 7.2. Obsah, který je poskytován poskytovatelem, je výslovně označen jako vlastní obsah. 7.3. Příjemci, zejména pak držitelé autorských práv, práv k ochranné známce nebo jiných majetkových práv, mohou nahlásit externí obsah, který jejich práva porušuje, a požadovat jeho odstranění. Uživatelé mohou poskytovatele kdykoli informovat o nelegálním používání platformy, a to telefonicky +420 281083083. To zahrnuje použití falešných prohlášení ohledně totožnosti uživatele nebo jeho společnosti (krádež identity). 7.4. Poskytovatel je oprávněn okamžitě takovýto externí obsah odstranit, pokud je zjevně nezákonný nebo pokud existuje riziko, že může dojít k podstatným škodám, jestliže nebude odstraněn. Dotčený uživatel může prokázat legálnost externího obsahu poskytovateli, aby tento obsah mohl dále nebo opět na platformě publikovat. 8. Doba trvání dohody; ukončení 8.1. Poskytovatel a uživatel uzavírají Dohodu na dobu neurčitou. Poskytovatel a uživatel mohou Dohodu ukončit v souladu s následujícím: Uživatel je oprávněn ukončit Dohodu kdykoli, a to písemnou výpovědí zaslanou poskytovateli ve formě e-mailové zprávy na adresu info@makro.cz Poskytovatel je oprávněn ukončit Dohodu na základě sedmidenní (7denní) výpovědi zaslané formou e-mailové zprávy na emailovou adresu uživatele. Právo ukončit Dohodu vyplývající z části 6.2 zůstává nedotčeno. 8.2. Poskytovatel je oprávněn ukončit Dohodu, pokud uživatel odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. 8.3. Poskytovatel je oprávněn platformu ukončit, pokud je to požadováno nebo je to nezbytné z důvodu ekonomických podmínek nebo ze zákona. 9. Práva na používání 9.1. Uživatel převádí na poskytovatele bezplatné, nevýhradní, převoditelné, teritoriálně neomezené právo na používání jakéhokoli média, informací, log, grafiky, fotografií a jiných materiálů („materiály“), které byly poskytnuty na základě Dohody nebo v souvislosti s ní, a to zejména na použití materiálů na jakýchkoli sociálních médiích, např. na Facebooku, Twitteru. 9.2. Uživatel se zaručuje, že je plně právně způsobilý udělovat práva ve smyslu odst. 9.1. Uživatel odškodní poskytovatele v souvislosti s případnými nároky třetích stran vůči poskytovateli, které se týkají těchto materiálů nebo které v souvislosti s nimi vznikly. 9.3. Poskytovatel převádí na uživatele bezplatné a nevýhradní právo na použití aktivační sady (tzn. zejména grafických materiálů) pro používání na platformě nebo v její souvislosti či pro účely řádné realizace uživatelem Dne soukromého podnikání v jeho provozovně nebo na jeho sociálních sítích. 10. Přijetím těchto podmínek použití a poskytnutím emailové adresy pro platformu získává poskytovatel právo použít emailovou adresu Uživatele k zasílání sdělení o DSP s příslušnými informacemi o účasti v DSP, tj. informacemi o způsobu, jak zlepšit speciální nabídky a upomínky na aktivity DSP nebo oznámení o událostech v DSP na příští roky. Uživatel může proti zasílání emailů vznést kdykoli námitku, např. zasláním emailu na poverenec@makro.cz 11. Odpovědnost 11.1. Poskytovatel odpovídá za úmysl a hrubou nedbalost, jakož i za běžnou nedbalost za úraz či poškození zdraví nebo života. Odpovědnost za porušení smluvních závazků z prosté nedbalosti, jejichž splnění v prvé řadě umožňuje včasné plnění smlouvy, pokud smluvní partner pravidelně spoléhá nebo může spoléhat na splnění tohoto závazku (zásadní závazky), je omezena na běžnou předvídatelnou škodu. Další náhrada škody a nákladů bez ohledu na existenci právních důvodů, a to včetně porušení závazků vyplývajících ze smlouvy nebo ze zákona, se vylučuje. 11.2. Poskytovatel odpovídá za obsahové a právní vady platformy a/nebo Aktivační sady pouze v případě, že obsahovou a/nebo právní vadu podvodně zatají. Odpovědnost nebo záruka, že platforma a/nebo Aktivační sada neobsahují žádné obsahové ani právní vady se tímto vylučuje. 11.3. Poskytovatel odpovídá pouze za ztrátu údajů, pokud je uživatel ukládá v intervalech vhodných pro jejich použití, ale přinejmenším jednou za den, ve strojově čitelném formátu, a tudíž zaručuje, že tyto údaje mohou být s vynaložením přiměřených nákladů obnoveny. V případě, že nedojde k provedení zálohy, omezuje se tím odpovědnost za výdaje nezbytné pro obnovení údajů z řádné datové zálohy, a škodu způsobenou ztrátou aktuálních dat, které by byly ztraceny i v případě denního zálohování. 11.4. Akceptací těchto Podmínek používání uživatel prohlašuje, že je dostatečně právně způsobilý k vytvoření účtu jménem uvedeného podniku, jakož i k uveřejňování speciálních nabídek na platformě pro tento podnik. Uživatel se zavazuje poskytovatele odškodnit v případě případných škod vyplývajících z chybějícího nebo nedostatečného oprávnění nebo pravomoci, a to včetně nákladů spojených se soudním řízením. 12. Právo na úpravu Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky používání upravovat nebo doplňovat v rozsahu přiměřeně nutném pro poskytovatele, přičemž uživatel není tímto z hlediska zásady rovnosti nebo dobré víry nijak negativně dotčen. Tyto úpravy a doplňky sděluje poskytovatel uživatelům v textové podobě (např. e-mailem). Úpravy a doplňky budou považovány za schválené, pokud uživatel do sedmi (7) dnů od oznámení nevznese písemnou námitku. Poskytovatel je povinen odpovídajícím způsobem poukázat na okolnosti v předcházející informaci o úpravách a doplňcích. Poskytovatel je oprávněn ukončit Dohodu v případě, že uživatel vznese námitku. 13. Závěrečná ustanovení 13.1. Na případné právní spory mezi stranami, které se týkají používání platformy nebo s ní souvisí dohody o jejím používání či podmínek používání, se použijí výhradně právní předpisy České republiky. 13.2. Výhradním místem výkonu soudní pravomoci je Praha, Česká republika. 13.3. V případě, že jednotlivá ustanovení těchto podmínek používání jsou nebo se stanou neplatnými, nebo se zjistí, že tyto podmínky používání nejsou úplné, platnost zbývajících ustanovení zůstává nedotčena. Smluvní strany jsou povinny dohodnout se na platném ustanovení namísto ustanovení neplatného, které se co možná nejvíce blíží ekonomickému účelu neplatného ustanovení.