Специалната оферта беше добавена 
Специалната оферта беше добавена

Условия на ползване за периода 01.09.2018 от дата 09.10.2018

1. Обхват. 1.1. Тези общи условия за ползване ("Условия за ползване") се прилагат за участие в Платформата, за Международният Ден на Предприемача ("Платформа") на Метро Кеш енд Кери България ЕООД ("Доставчик") от вписаните в търговският регистър дружествата ("Потребител"). 1.2. Версията на Условията за ползване, приложима към момента на регистрацията, се прилага за договорните отношения с Доставчика. Ако Доставчикът актуализира Условията за ползване от една година до следващата, то Доставчика ще поиска от Потребителя да даде съгласието си за новите Условия за ползване, когато Потребителя се регистрира за участие през следващата година. Условията за ползване се прилагат изключително, противоречащите или различаващи се от тях условия на Потребителя не се прилагат и Доставчикът отказва с настоящото да приложи тези условия. 2. Цел на Платформата 2.1. Доставчикът използва Платформата за да популяризира на пазара Международният ден на предприемача ("МДП"). Потребителите имат възможността да рекламират специални оферти на Платформата за МДП и да предоставят информация, линкове към външно съдържание и други данни ("Съдържание на трети страни"). Клиентите могат да използват платформата, за да научат за съответното „Съдържание на трети страни“ в тяхната област. 2.2. Клиентите имат достъп до Платформата в допълнение към Потребителите. Регистрация на Платформата не е възможна за клиенти. 3. Регистрация 3.1. Потребителите трябва да предоставят необходимата информация, изисквана по време на процеса на попълване на данни, преди извършването на регистрация в Платформата. 3.2. Успешната регистрация ще бъде потвърдена от Доставчика. Доставчикът решава по свое усмотрение допускането на Потребители до Платформата. 3.3 Не е задължително да сте клиент на Метро Кеш енд Кери България ЕООД, за да се регистрирате. 4. Разходи Регистрацията и използването на Платформата са безплатни. 5. Задължения на Потребителя 5.1. Потребителят е длъжен да актуализира и, ако е необходимо, да коригира редовно информацията и офертите си. По-конктретно, той трябва да спазва приложимите законови или правно обвързващи разпоредби. 5.2. Потребителят трябва да посочи лице за връзка за целите на комуникацията между Доставчика и Потребителя. Това лице за връзка трябва да предостави на Доставчика валиден адрес на електронна поща в процеса на кандидатстване. 5.3. Освен в „Съдържанието на трети страни“, Потребителят има право да популяризира МДП само чрез промоционални материали предоставени от Доставчика или друга компания от Метро Груп 5.4. На Потребителя не е разрешено да инсталира или предоставя технически програми, части от програми, скриптове или други данни от какъвто и да е вид, включително вируси, троянски коне, други злонамерени кодове, бисквитки, флаш бисквитки или проследяващи пиксели, чрез или отнасящи се до „Съдържанието на трети страни“ или чрез други средства (наричани общо "Забранени технологии"). Потребителят гарантира, че в предоставеното „Съдържание на трети страни“ няма да присъстват Забранени технологии. 5.5. Потребителят се задължава да спазва приложимите закони при използването на Платформата и предоставянето на „Съдържание на трети страни“. По-специално, Потребителят ще действа в съответствие с разпоредбите на „Общия регламент за защита на данните“, „Закон за защита на личните данни“, „Закон за защита на Конкуренцията“, „Закон за Авторското право и сродните му права“, „Закон за Марките и Географските означения“, както и „Закон за храните“. 5.6. Потребителят се задължава да предпази и освободи от отговорност Доставчика от всякакви претенции на трети страни към Доставчика, свързани с, и / или произтичащи от нарушения на правата от страна на Потребителя. 6. Права на Доставчика 6.1. Доставчикът има право да ограничи достъпа на Потребителя до Платформата, ако Потребителя наруши някое от задълженията си, произтичащи от раздел 5. Доставчикът ще уведоми незабавно Потребителя за подобно ограничение. Раздел 6.2 остава незасегнат от това. 6.2. Доставчикът има право да прекрати договора с Потребителя без предизвестие и да изтрие всяко „Съдържание на трети страни“ от Потребителя, ако Потребителят наруши задълженията си, произтичащи от раздел 5, виновно и многократно. Същото се прилага, ако нарушаването на задълженията от страна на Потребителя е съществено и / или съществува риск от значителни щети. 7. Отговорност за Съдържанието на трети страни 7.1. Доставчикът не носи отговорност за „Съдържанието на трети страни“. По-конкретно, Доставчикът не гарантира, че „Съдържанието на трети страни“ е вярно и / или отговаря на определена цел или може да служи за такава цел.. 7.2. Съдържанието, което се предоставя от Доставчика, е изрично обозначено като собствено съдържание. 7.3. Бенефициенти, и по-специално притежатели на авторски права, права върху търговски марки или други права на собственост, могат да докладват и да подават молба за премахването на Съдържание на трети страни, което нарушава техните права. Потребителите могат да информират Доставчика за незаконно използване на Платформата по всяко време. Това включва също така използването на неверни твърдения относно самоличността на Потребителя или на неговото дружество (кражба на самоличност). 7.4. Доставчикът има право незабавно да премахне подобно Съдържание на трети страни, ако то е очевидно незаконно и / или съществува риск от това да възникнат значителни щети за Доставчика, ако съдържанието не бъде отстранено. Засегнатият Потребител може да докаже законността на Съдържанието на трети страни пред Доставчика, за да публикува това съдържание за следващ период или отново на Платформата. 8. Срок на договора; прекратяване 8.1. Доставчикът и Потребителя сключват договора за използване на Платформата за неопределен срок. Доставчикът и Потребителя могат да прекратят договора в съответствие със следните условия: Потребителят има право да прекрати договора по всяко време без предизвестие. Доставчикът има право да прекрати договора със седем (7) дневно предизвестие. Правото на прекратяване, произтичащо от раздел 6.2 остава незасегнато от това. 8.2. Доставчикът има право да преустанови Платформата, ако това се изисква или е необходимо поради икономическите условия или от закона. 9. Права на използване 9.1. Потребителят отстъпва на Доставчика безвъзмездното, неизключително, неограничено в териториално отношение право да използва всякакви носители, информация, лога, графики, снимки и друг материал ("Материал"), предоставени съгласно договора, за ползване на и / или във връзка с Платформата. 9.2. Потребителят се задължава да предпази от отговорност Доставчика от всякакви претенции на трети страни към Доставчика, свързани с, и / или произтичащи от Материала. 9.3. Доставчикът отстъпва на Потребителя безвъзмездното, неизключително право на ползване на Рекламните материали за използването им на и във връзка с Платформата. 10. Отговорност Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от или във връзка с Рекламните материали, който са предоставени безплатно и / или използването на Платформата, освен в случаите, когато Доставчикът действа умишлено или в случай на измама от страна на Доставчика. 11. Право на промяна Доставчикът си запазва правото да изменя или допълва тези Условия за ползване до степента, която е разумно необходима за целите на Доставчика и при положение, че Потребителя не е неблагоприятно засегнат от това по силата на принципа на справедливост и добросъвестност. Такива изменения и допълнения се съобщават на Потребителите от Доставчика в писмена форма (напр. електронно писмо). Измененията и допълненията ще се считат за одобрени, освен ако Потребителят не възрази писмено в рамките на един месец след отправяне на предизвестието. Доставчикът ще се позове подобаващо на възраженията,в предварителната информация, относно измененията и допълненията. Доставчикът има право да прекрати договора, ако Потребителят подаде възражение. 12. Заключителни разпоредби 12.1. За всички правни спорове между страните, свързани с и / или във връзка с използването на Платформата, ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 12.2. В случай, че отделни клаузи на тези Условия за ползване са или станат невалидни, или ако тези Условия за ползване се окажат непълни, валидността на останалите клаузи остава незасегната. Договарящите се страни са задължени да се споразумеят за валидна клауза на мястото на невалидната такава, която е възможно най-близка до икономическата цел на невалидната клауза.