Условия на ползване за периода от 10.06.2019 г. до 08.10.2019 г.

1. Обхват. 1.1. Тези общи условия за ползване ("Условия за ползване") се прилагат за участие в Платформата за Международния Ден на предприемача ("Платформа") на МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД ("Доставчик") от вписаните в търговския регистър дружества ("Потребител"). 1.2. Версията на Условията за ползване, приложима към момента на регистрацията, се прилага за договорните отношения с Доставчика. Условията за ползване се прилагат изключително, противоречащите или различаващи се от тях условия на Потребителя не се прилагат и Доставчикът отказва с настоящото да приложи тези условия. 2. Цел на Платформата 2.1. Доставчикът използва Платформата, за да популяризира Деня на предприемача ("ДнП"). Потребителите имат възможността да рекламират специални оферти на Платформата за ДнП и да предоставят информация, линкове към външно съдържание и други данни ("Съдържание на трети страни"). Клиентите могат да използват платформата, за да научат за съответното „Съдържание на трети страни“ в тяхната област. 2.2. Клиентите имат достъп до Платформата в допълнение към Потребителите. Регистрация на Платформата не е възможна за клиенти. 3. Регистрация 3.1. Потребителите трябва да предоставят необходимата информация, изисквана по време на процеса на попълване на данни, преди извършването на регистрация в Платформата. 3.2. Успешната регистрация ще бъде потвърдена от Доставчика. Доставчикът решава по свое усмотрение допускането на Потребители до Платформата. 3.3 Не е задължително да сте клиент на МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, за да се регистрирате. 4. Разходи Регистрацията и използването на Платформата са безплатни. 5. Задължения на Потребителя 5.1. Потребителят е длъжен да актуализира и, ако е необходимо, да коригира редовно информацията и офертите си. По-конктретно, той трябва да спазва приложимите законови или правно обвързващи разпоредби. 5.2. Потребителят трябва да посочи лице за връзка за целите на комуникацията между Доставчика и Потребителя. Това лице за връзка трябва да предостави на Доставчика валиден адрес на електронна поща в процеса на кандидатстване. 5.3. Освен в „Съдържанието на трети страни“, Потребителят има право да популяризира ДнП само чрез промоционални материали, предоставени от Доставчика или друга компания от МЕТРО Груп. 5.4. На Потребителя не е разрешено да инсталира или предоставя технически програми, части от програми, скриптове или други данни от какъвто и да е вид, включително вируси, троянски коне, други злонамерени кодове, бисквитки, флаш бисквитки или проследяващи пиксели, чрез или отнасящи се до „Съдържанието на трети страни“ или чрез други средства (наричани общо "Забранени технологии"). Потребителят гарантира, че в предоставеното „Съдържание на трети страни“ няма да присъстват Забранени технологии. 5.5. Потребителят се задължава да спазва приложимите закони при използването на Платформата и предоставянето на „Съдържание на трети страни“. По-специално, Потребителят ще действа в съответствие с разпоредбите на „Общия регламент за защита на данните“, „Закон за защита на личните данни“, „Закон за защита на Конкуренцията“, „Закон за Авторското право и сродните му права“, „Закон за Марките и Географските означения“, както и „Закон за храните“. 5.6. Потребителят не трябва да предоставя, съхранява, разпространява или предава съдържание, което: нарушава правата на лична или интелектуална собственост на трети страни; съдържа неверни или подвеждащи факти; заплашва, клевети, е неприлично, обижда, тормози, е расистко или по друг начин вредно; насърчава незаконните дейности; изобразява сексуални действия; насърчава насилие; е дискриминационно по отношение на раса, пол, цвят на кожата, убеждения, сексуална ориентация; е в състояние устойчиво да застрашава мира в бизнеса; или иначе е незаконно, наранява или уврежда лица, и/или нарушава собствеността и/или други права на трети страни. 5.7. Забранява се качването на съдържание, в което могат да бъдат идентифицирани лица, без тяхното изрично съгласие, защото по този начин нарушава техните лични права. 5.8. Потребителят се задължава да предпази и освободи от отговорност Доставчика от всякакви претенции на трети страни към Доставчика, свързани с, и / или произтичащи от нарушения на правата от страна на Потребителя. 6. Права на Доставчика 6.1. Доставчикът има право да ограничи достъпа на Потребителя до Платформата, ако Потребителят наруши някое от задълженията си, произтичащи от раздел 5. Доставчикът ще уведоми незабавно Потребителя за подобно ограничение. Раздел 6.2 остава незасегнат от това. 6.2. Доставчикът има право да прекрати договора с Потребителя без предизвестие и да изтрие всяко „Съдържание на трети страни“ от Потребителя, ако Потребителят наруши задълженията си, произтичащи от раздел 5, виновно и многократно. Същото се прилага, ако нарушаването на задълженията от страна на Потребителя е съществено и / или съществува риск от значителни щети. 7. Отговорност за Съдържанието на трети страни 7.1. Доставчикът не носи отговорност за „Съдържанието на трети страни“. По-конкретно, Доставчикът не гарантира, че „Съдържанието на трети страни“ е вярно, законосъобразно и / или отговаря на определена цел или може да служи за такава цел. 7.2. Съдържанието, което се предоставя от Доставчика, е изрично обозначено като собствено съдържание. 7.3. Бенефициенти, и по-специално притежатели на авторски права, права върху търговски марки или други права на собственост, могат да докладват и да подават молба за премахването на Съдържание на трети страни, което нарушава техните права. Потребителите могат да информират Доставчика за незаконно използване на Платформата по всяко време. Това включва също така използването на неверни твърдения относно самоличността на Потребителя или на неговото дружество (кражба на самоличност). 7.4. Доставчикът има право незабавно да премахне подобно Съдържание на трети страни, ако то е очевидно незаконно и / или съществува риск от това да възникнат значителни щети за Доставчика, ако съдържанието не бъде отстранено. Засегнатият Потребител може да докаже законността на Съдържанието на трети страни пред Доставчика, за да публикува това съдържание за следващ период или отново на Платформата. 8. Срок на договора; прекратяване 8.1. Доставчикът и Потребителят сключват договора за използване на Платформата за неопределен срок. Доставчикът и Потребителят могат да прекратят договора в съответствие със следните условия: Потребителят има право да прекрати договора по всяко време без предизвестие. Доставчикът има право да прекрати договора със седем (7) дневно предизвестие. Правото на прекратяване, произтичащо от раздел 6.2, остава незасегнато от това. 8.2. Доставчикът има право да преустанови Платформата, ако това се изисква или е необходимо, поради икономическите условия или от закона. 9. Права на използване 9.1. Потребителят отстъпва на Доставчика безвъзмездното, неизключително, прехвърлимо, неограничено в териториално отношение право да използва всякакви носители, информация, лога, графики, снимки и друг материал ("Материали"), предоставени съгласно договора, за ползване на и/или във връзка с Платформата, както и да използва Материалите във всяка социална платформа - Facebook, Twitter и т.н. 9.2. Потребителят гарантира, че притежава всички права върху Материалите, които отстъпва по т. 9.1. Потребителят се задължава да предпази от отговорност Доставчика от всякакви претенции на трети страни към Доставчика, свързани с, и/или произтичащи от Материала. Доставчикът отстъпва на Потребителя безвъзмездното, неизключително право на ползване на Рекламните материали за използването им на и във връзка с Платформата. 10. Приемайки условията за ползване и предоставяйки имейл адрес на Платформата, Потребителят се съгласява Доставчикът да използва имейл адресът му за директна реклама на подобни стоки и услуги. Това включва, но не се ограничава само до, изпращане на информация свързана с ДнП, например информация за това как да се подобрят специалните оферти и напомняния за дейностите по ДнП или нотификации относно събития за предстоящи кампании по ДнП. Потребителят може да възрази срещу изпращане на рекламни имейли по всяко време, например чрез изпращане на имейл до dpo@metro.bg. 11. Отговорност 11.1. Доставчикът е отговорен за материални и правни дефекти на Платформата и/ или на Рекламните материали, само ако Доставчикът е прикрил неправомерно някакъв съществен дефект. Гаранция или отговорност, че платформата и/ или рекламните материали са без никакви материални или правни дефекти, се изключва. 11.2. Доставчикът е отговорен за загуба на данни само при положение, че Потребителят запазва данните в системата регулярно, но поне веднъж на ден, в широко използван и пригоден за машинно четене формат, като по този начин гарантира, че тези данни могат да бъдат възстановени с разход в разумни размери. Незапазването на такива архиви ще ограничи отговорността за разходите, необходими за възстановяването на загубени данни, както и за щетите, причинени от загубата на текущи данни, които биха се изгубили дори и при ежедневни архивирания. 11.3 С приемането на Условията за ползване, Потребителят декларира, че притежава нужната правоспособност да създаде профил от името на посоченото дружество, както и да публикува специални оферти на Платформата от името на дружеството . Потребителят се задължава да обезщети Доставчика от всички възможни щети, произтичащи от липса юридическа правоспособност, включително, но не само, разходи за правни действия. 12. Право на промяна Доставчикът си запазва правото да изменя или допълва тези Условия за ползване до степента, която е разумно необходима за целите на Доставчика и при положение, че Потребителят не е неблагоприятно засегнат от това по силата на принципа на справедливост и добросъвестност. Такива изменения и допълнения се съобщават на Потребителите от Доставчика в писмена форма (напр. електронно писмо). Измененията и допълненията ще се считат за одобрени, освен ако Потребителят не възрази писмено в рамките на един месец след отправяне на предизвестието. Доставчикът ще се позове подобаващо на възраженията, в предварителната информация, относно измененията и допълненията. Доставчикът има право да прекрати договора, ако Потребителят подаде възражение. 13. Заключителни разпоредби 13.1. За всички правни спорове между страните, свързани с и/или във връзка с използването на Платформата, ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 13.2. В случай че отделни клаузи на тези Условия за ползване са или станат невалидни, или ако тези Условия за ползване се окажат непълни, валидността на останалите клаузи остава незасегната. Договарящите се страни са задължени да се споразумеят за валидна клауза на мястото на невалидната такава, която е възможно най-близка до икономическата цел на невалидната клауза.